Logo Infocenter Paro12 News

 

 

LineHorizonGif

 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กำหนดให้ข้อมุลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านที่นี่

 


โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทัษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) อ่านที่นี่


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ"  อ่านที่นี่


โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด   อ่านที่นี่


โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง   อ่านที่นี่


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานพิทักษ์ป่า หลักสูตร เทคนิคการเขียนบันทึกตรวจยึดการจับกุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) อ่านที่นี่


โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ กิจกรรม อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) จำนวน ๓ รุ่น อ่านที่นี่


 

 

 Logo Infocenter Paro12 News2

 

ขออนุญาตจริงหรือเปล่า    อ่านที่นี่


จัดใหม่แต่แพงกว่า    อ่านที่นี่


ต้องมาแบบโปร่งใส    อ่านที่นี่


ไปพิสูจน์กันเอง    อ่านที่นี่


ไม่อนุญาตแต่ก้เปิดเผยได้    อ่านที่นี่