THAILAND
0575639
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
158
409
2613
567293
567
33877
575639

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-12-02:19
Visitors Counter

JBGMusic

บึงบอระเพ็ด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
เขาหลวง
วนอุทยานเขาหลวง
หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
ลำน้ำคลองสวนหมาก
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือในการดำเนินงาน โดยในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้ให้ความสำคัญในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย และตามระเบียบ แก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และได้มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 มีความประสงค์ให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บุคลากรมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจ และเกิดความรักความผูกพันต่อองค์การ บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือองค์กร เมื่อมีปัญหาทำให้องค์กรมีความยั่งยืน โดยได้เน้นย้ำ การปฏิบัติงานแบบ "สะอาด สบาย และ 2 สุข" คือ
"ความสะอาด" ของอาคารสถานที่ และของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
"ความสบาย" ร่มรื่น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
"สุขภาพ" ร่างกายด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างวินัยตามระเบียบ แล้วจะได้รับสุขที่สองคือ "ความสุข" ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการปรับภูมิทัศน์สถานที่ เช่น ปรับปรุงป้ายหน้าสำนักงาน และบ่อน้ำพุหน้าอาคารสำนักงาน
โดยมีเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ครั้งนี้ คือส่วนอำนวยการและกลุ่มงานกฎหมาย ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)