Amnuaykan

 

นายจำนงค์  สายวงค์ปัญญา

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานด้านบุคคล และสวัสดิการ
 • ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 • ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ
 • ปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และการสื่อสาร

 

การบริหารงานภายใน

        ส่วนอำนวยการ แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับ ดูแล และการ บริหารงานภายใน ของ นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๑๗๐๖/๒๕๔๘  ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘   ดังนี้

         ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

         ๒. ฝ่ายการคลัง

         ๓. ฝ่ายการพัสดุ

         ๔. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

         ๕. ฝ่ายอาคารและสถานที่

 

 

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางปณาลี  อาทิตยวาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณทั่วไป ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๒) ปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์

๓) ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ กฎ ก.พ. และกฎกระทรวง

๔) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราซการ

๕) การมอบอำนาจ แต่งตั้งข้าราชการ รักษาการในตำแหน่ง และแนวทางการปฏิบัติงาน

๖) รายงานการมอบอำนาจให้ปฏิบ้ตราชการแทนอธิบดีและรายงานการใช้อำนาจตามแผน พัฒนาองค์การ

๗) จัดทำอัตรากำลังและโครงสร้างชองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

๘) จัดทำการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ ขอสับเปลี่ยนตำแหน่ง ขอช่วยราชการ เกษียณอายุราชการ ขอลาอุปสมบท ศึกษาต่อ และลาออกจากราชการ

๙) การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ประจำปี ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

๑๐) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

๑๑) การบันทึกสมุดประวัติ (ก.พ. ๗) ของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

๑๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ

๑๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป

๑๔) จัดทำฐานข้อมูลจ่ายตรง ข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

๑๕) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี

๑๖) การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและการขอรับทุน

๑๗) การจัดเก็บเอกสารของทางราชการ

๑๘) การทำลายหนังสือและเอกสารทางราชการ

๑๙) ควบคุมและดูแลการจัดทำงบเดือนเวลาทำการลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (Dpis)

๒๐) ควบคุมทะเบียนประ๓ทวันลา ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

๒๑) ควบคุมสมุดลงชื่อและเวลาทำการ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

๒๒) ควบคุมการขออนุมิตไปราชการของช้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

๒๓) จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

๒๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ

๒๕) การจัดทำรายงานการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบภัยอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่

๒๖) ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ บุคคล และเอกชนดีเด่น

๒๗) การจัดทำเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

๒๘) จัดทำแผนกลยุทธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ใสสะอาด

๒๙) จัดทำคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

๓๐) จัดทำหนังสือรับรองคุณวุฒิ

๓๑) นักศึกษาปีกงาน

๓๒) งานส่งหนังสือทางไปรษณีย์

๓๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๒.ฝ่ายการคลัง

 

 นายกิจพัฒน์     เกลียวคิริกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง ตลอดจนกฎหมาย คำสั่ง และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒) ลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๓) เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณโดยระบบ GFMIS

๔) รับและนำเงินส่งคลังเข้าระบบ GFMIS

๕) สั่งจ่ายเช็คเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้แก่ผู้มีสีทธิรับเงิน

๖) เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

๗) ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบริการและโอนเงินค่าจ้างเหมาเข้าบัญชีผู้รับจ้างเหมา

๘) ตรวจสอบใบสำคัญค่าตอบแทนบุคคลภายนอกและโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชี ของบุคคลภายนอก

๙) ตรวจสอบใบสำคัญค่าวัสดุ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ'สกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

๑๐) โอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณและขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม

๑๑) ดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด

๑๒) ดำเนินการขอรับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ (กสจ.)

๑๓) ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

๑๔) จัดทำงบการเงินและรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและรายงาน การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS

๑๕) ทำการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง, ค่าเสื่อมราคาอาคารและครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS

๑๖) ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเกี่ยวกับกาวบริหารงบประมาณ การบริหารเงิน พัสดุในระบบ GFMIS

๑๗) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๑๘) เก็บรวบรวมเอกสารและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน

๑๙) จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับพนักงานราชการและบันทึกข้อมูล การหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสำนักงานสรรพากร

๒๐) ปฏิบิตงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ฝ่ายการพัสดุ 

นางสาวสุคนทิพย์ แก้วทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

ภาระหน้าที่

๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ gprocurement.go.th

๒) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคาปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก็ไขเพิ่มเติม ทุกประเภท

๓) ดำเนินการตรวจสอบใบสำคัญการจัดซื้อจัดจ้างทุกประ๓ทของหน่วยงานในสังกัด

๔) บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง/ระบบสินทรัพย์ถาวร (ล้างบัญชีล้างสินทรัพย์)ผ่าน Web Online

๕) จัดทำรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสว้าง

๖) ทุกสินปีงบประมาณรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและจัดทำรายงานดีราคาค่าเสื่อมครุภัณฑ์ ไม่ระบุรายละเอียด และที่ดินสิ่งก่อสร้างไม่ระบุรายละเอียด วัสดุคงเหลือประจำปี และครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ประจำปีเพื่อปรับปรุงบัญชี

๗) จัดทำแบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน ปฏิบัติตามหนังสือกรมธนารักษี ที่ กค ๐๓๑๒/ว ๗๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๔๐

๘) การลงทะเบียนคุมทรัพย์สินและขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง ปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ทส ๐๙๐๑.๘๐๓/๑๖๘๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๗

๙) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ

๑๐) รับ-ส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายการพัสดุ

๑๑) ควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ ปฏิบัติตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ทส ๐๙๐๑.๔๐๗/๑๘๑๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๑๒) การเก็บรักษาพัสดุ การลงบัญชีหรือลงทะเบียนควบคุมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่ายปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๓) การเบิกจ่ายและเรียกส่งคืน การเก็บและการบำรุงรักษา การรายงารสถานภาพ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๔๔๖

๑๔) ดูแลรับผิดชอบด้านงานสวัสดิการ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๑๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๔. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

 

นางสาวสุธาสินี บุญอยู่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

๑) การกำกับและตรวจแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีตามแบบ อส.๒๐๑ ,อส ๒๐๑

๒) การติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด

๓) การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ

๔) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

๔) การจัดทำและรายงานการวางระบบควบคุมภายใน

๖) การจัดทำและรายงานแผนบริหารความเสี่ยง

๗) การปฏิบัติตามแผนการติดตั้งและใช้เครื่องมือ PART

๘) การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๙) การปฏิบัติงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์กรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุพืช

๑๐) การเตรียมความพร้อมของข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสาร และงานนำเสนอเพื่อรองรับการตรวจ ติดตามจากผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช และเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

๑๑) การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

๑๒) การรวบรวมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบติงานประจำปีงบประมาณตามแบบ รายงาน อส.๓๐๑

๑๓) รับ - ส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ชองฝ่ายแผนฯ

๑๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๕.ฝ่ายอาคารและสถานที่

 

นายพงษ์ศักดิ์  ตรีธนสมบัติ 

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน   ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 

ภาระหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานด้านอาคารและสถานที่ ดูแล ตกแต่ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของ ทางราซการทั้งภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ บัานพักผู้อำนวยการสำนักฯ บ้านพัก ของทางราชการ และดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงบ้านพัก พัฒนารั้ว และงานด้าน สาธารณูปโภค ตลอดจนดูแลที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลการใช้ประโยชน์ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๒) ปฏิบัติงานศูนย์สื่อสาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๓) ปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ และสถานที่ราชการบริเวณภายในบ้านพักผู้อำนวยการสำนักฯ

๔) ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด ตัด แต่ง ต้นไม้และสวนหย่อม บริเวณอาคาร สถานที่ ราชการ และสถานที่ราชการบริเวณภายในบ้านพักผู้อำนวยการสำนักฯ

๕) ควบคุมดูแลรับผิดชอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง

๖) ควบคุมดูแลการขอใช้สถานที่ราชการ ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๗) จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อจัดทำพิธีวันสำคัญต่างๆ

๘) ควบคุมดูแลมาตรการประหยัดพลังงาน

๙) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของฝายฯ

๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๖. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

มอบหมายให้นายกำพล โมลัยรักษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแลงานด้านการประซาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๒ และกรมอุทยานแห่งซาติ สัตว์ปา และพันธุพืซ สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นผู้นำด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าใม้และสัตว์ปา ตลอดจนการจัดงานวันสำคัญต่างๆ มีอัตรากำลังและภาระหน้าที่ ดังนี้ อัตรากำลัง

๔.๑ นางสาวสุภากร ดีป่ญญา       เจ้าหน้าที่ธุรการ                   ประจำฝ่ายฯ

๕.๒ นายธนพิสิฐ ภิวัฒน์นราพร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำฝ่ายฯ (อีกหน้าที่หนึ่ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๕.๑ นางสาวสุภาพร ดีปัญญา พนักงานราซการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รับผิดขอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

 • ดำเนินการกิจกรรมการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานซองกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • ประซาสัมพันธ์และเผยแพร่ รวมทั้งประซาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การปฏิบัติงานของสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ และกรมอุทยานแห่งซาติ สัตว์ป่า และพันธุพืซ
 • ผลิตสื่อประซาสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๕.๒ นายธนพิสิฐ ภิวัฒน์นราพร พนักงานราซการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รับผิดขอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

 • ดำเนินการกิจกรรมการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ตามแผนการปฏิบัติงาบของกรมอุทยานแห่งซาติ สัตว์ป่า และพันธุพืซ
 • จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อจัดทำพิธีวันสำคัญต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญซามอบหมาย

ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑. ปฏิบัติให้เป็นใปตามหลักวิซาการ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

๒.ในการเดินทางใปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานให้ขออบุมีติไปราซการจากผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทุกครั้ง

๓. รายงานผลการปฏิป่ติงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทราบ

๔. อนุมัติให้จัดซื้อพิล์มสี พิล์มซาว-ดำ พิล์มสไลด์ และล้างอัด ซยายภาพสี ภาพซาวดำ ภาพสไลด์ หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพ แต่ต้องเป็นไปโดยประหยัด

๕. อนุมัติให้เบิกค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราซการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒/๓๘๙๗๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๒๖

 

 LineHorizonGif