Anurak

 

นายชำนาญ  พูลพังงา

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ กิจกรรม/โครงการ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ให้สอดคล้อง กับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ใด้รับจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
 • ดำเนินการจัดตั้งสายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ จำนวน ๓ สาย
 • ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานชองสายตรวจปราบปราม และฐาน ปฏิบัติการบ้องกันรักษาป่า
 • ตรวจสอบและติดตามการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตาม กฎหมาย และพื้นที่อื่นในความรับผิดชอบชองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ควบคุมดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ลูก บุกรุกไมให้มีการยึดถือครอบครอง
 • ดำเนินการด้านคดีและของกลางของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการ ระเบียบ ข้อกฎหมาย การรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบครบถ้วนและถูกต้อง
 • ประสานงานและสนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และราษฎรในพื้นที่ ร่วม ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
 • ประซาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์ และผิกอบรม หน่วยงานและราษฎร ให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 • สนับสบุนการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบคัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการ ดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
 • ดำเนินการตามแผนการใช้อากาศยานบินตรวจสอบสภาพป่า
 • พื้นที่นอกเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ดำเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การบริหารงานภายใน

           ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายใน และกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ โดยให้อยู่ ในความควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารงานของนายชำนาญ พูลพังงา ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒. ฝ่ายคดีและชองกลาง

๓. ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

 

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

         นายเด่นพงษ์ มั่นคง       

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน     ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

๑) รับ-ส่งหนังสือราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และแยก หนังสือรับ-ส่ง ให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

๒) จัดทำหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ตามที่ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ สั่งการ

๓) จัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ทะเบียนการเก็บรักษา การยืม การทำลายหนังสือราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการว่าด้วยงานสารบรรณ

๔) จัดทำและจัดส่งข้อมูลงบเดือนเวลาทำการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร จัดทำทะเบียนการลา ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นการลา ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

๕) จัดทำทะเบียนตรวจสอบ ควบคุม การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบของ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

๖) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช โดยดำเนินการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

๗) จัดทำ รวบรวม นำเสนอ แผนปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงาน ของส่วนอนุรักษ์และป้องกัน ทรัพยากร รวมทั้งแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี

๘) จัดทำรายงานตามแบบรายงาน แผน/ผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ (แบบ อส.๓๐๑)

๙) จัดทำ รวบรวม นำเสนอ การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนอนุรักษ์และ ป้องกันทรัพยากร

๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๒. ฝ่ายคดีและของกลาง

   

นายชาติ  โคกแพ

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

๑) จัดทำทะเบียนสารบบคดีและสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานในความรับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ดำเนินการรวบรวมสถิติคดีที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๒) ติดตามผลการดำเนินคดี การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในความรับผิดขอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ๓) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การเก็บรักษาไม้ของกลาง อุปกรณ์การกระทำผิดของกลาง สัตว์ป่า ของกลางของป่าหวงห้าม และสิ่งประดิษฐ์ของกลางให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔) กำกับ ดูแล ควบคุม และติดตามเร่งรัดคดี เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของคดีติดตามและดำเนินการให้ เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล เพื่อรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ประสานและ จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางคดีแพ่งต่อไป

๕) ดำเนินการเกี่ยวกับคดี ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช

 ๖) ดำเนินการด้านจัดทำเรื่องการยื่นขอรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 ๓.ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

 


นายสมคักดิ์   ศรีคงทน

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

ภาระหน้าที่

๑) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช จัดสรรให้

๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการบีองกันรักษาป่า ให้สอดคล้องกับอัตรากำลังและครุภัณฑ์ที่ใช้ใน ราชการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๓) ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าและการล่าสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายที่เป็นพื้นที่การปฏิบัติงาน โดยสายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ และฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า

๔) ตรวจสอบ ติดตาม ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๕) บูรณาการหรือสนธิกำลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และราษฎรในพื้นที่ ร่วมป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในพื้นที่อนุรักษ์ตาม กฎหมายและในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๖) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รณรงค์ ฝึกอบรม หน่วยงานและราษฎร์ให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๗) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้

๘) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ และคณะ อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการดำเนิน การบันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

๙) ดำเนินการตามแผนการใช้อากาศยานบินตรวจสอบสภาพป่า

๑๐) ประสานการดำเนินการหน่วยงาน กอ.รมน. จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หน่วยงานกรมป่าไม้ กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลรักษาป่า

๑๑) ดำเนินการในพื้นที่อื่น ในความรับผิดชอบชองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 สายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๑. สายตรวจปราบปราม สายที่ ๑ จังหวัดกำแพงเพชร

 

นายเด่นพงษ์      มั่นคง

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสายตรวจฯ

 

๒.สายตรวจปราบปรามๆ สายที่ ๒ จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร

 

นายสมบัติ รุ่งแตงอ่อน

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสายตรวจฯ

 

๓.สายตรวจปราบปรามฯสายที่ ๓ จังหวัดอุทัยธานี

 

 

           นายวินัย เสมอใจ          

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสายตรวจฯ

 

ภาระหน้าที่

 • ปฏิบัติการด้านการข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ให้มีข้อมูลด้านการข่าวที่รวดเร็วและแม่นยำ
 • ดำเนินการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีฃ้อร้องเรียนทางจดหมาย โทรคัพทํ โทรสาร ทางอินเตอร์เน็ต หรือมี เบาะแสตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยามวลชนสัมพันธ์ป่าไม้
 • ในขณะปฏิบัติงานเมื่อพบการกระทำผิด ให้รายงานผลให้ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และบีองกัน ทรัพยากร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทราบทันที ที่สามารถรายงานได้ในขณะนั้น แล้วรายงานผล เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า

๑.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๑ (มอรังงาม)

 

นายธนากร   มะโนจิตต์

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน   ทำหน้าที่หัวหน้าฐานฯ

 

๒.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๒ (ซับป่าพลู)

 

นายบุญส่ง   ณรงค์มี    

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าฐานฯ

 

๓.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๓ (ซับตามิ่ง)

 

  นายชูศักดิ์   ปอพานิชกรณ์ 

  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน   ทำหน้าที่หัวหน้าฐานฯ

 

๔.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๔ (ปางสัก)

 

นายพัฒน์ระพี  สุขสวัสดิ์นุวงษ์

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าฐานฯ

 

ภาระหน้าที่

 • ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช จัดสรรให้
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าของฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าให้สอดคล้องกับอัตรากำลัง และพัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
 • ดำเนินการตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบ ติดตาม และป้องกันการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่อื่นในความ รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และราษฎรในพื้นที่ ร่วมบ้องกันและ ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รณรงค์ ขิกอบรม หน่วยงานและราษฎร ให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 • ติดต่อประสานงาน และร่วมฝึกอบรม ประชุมร่วมองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ที่อยู่ในเขต บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานหรือใกล้เคียง เน้นการเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์
 • ตรวจสอบ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งซาติ และ คณะอนุกรรมการบ้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
 • ดำเนินการตามแผนการใช้อากาศยาบินตรวจสอบสภาพป่า
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย