fire

pongsak2

นายพงษ์ศักดิ์   ประทุมมาส

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า
  • ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการ และการควบคุมไฟป่า
  • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับและ/หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การบริหารงานภายใน

        ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลและบริหารงาน ของ นายพงษ์ศักด็ ประทุมมาส ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุม และปฏิบัติการไฟป่า ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๒๘๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

 

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒. ฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการ

 

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

ภาระหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ และงานธุรการทั่วไป

๒) ปฏิบัติงานการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๓) ปฏิบัติงานร่วมกับ และ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

 

๒.ฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการ

 

 

ภาระหน้าที่

๑) วิเคราะห์และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒) รวบรวมรายงานแผน และผลการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด

๓) ควบคุม กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ

๔) รวบรวมข้อมูล วิจัย และพัฒนาในด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า

๕)ประสานการปฏิบัติด้านการบริหารงานกับสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด และหน่วยงานสนามสังกัดส่วนกลางในพื้นที่

 ๖) รณรงค์การน้องกันและควบคุมไฟป่าทุกรูปแบบ

๗) จัดทำแผนระดมพลดับไฟป่า และประสานงานในการดับไฟป่า กรณีที่มีไฟป่าเกิดขึ้น ในระดับ ๒ (รุนแรง) และระดับ ๓ (วิกฤติ)

๘) ควบคุม กำกับดูแล และประสานงานกับสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด ให้ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๙) พัฒนาศักยภาพของพนักงานดับไฟป่า อบรมราษฎรอาสาสมัครน้องกันไฟป่า และบริการให้ความรู้เรื่องไฟป่าให้กับบุคคลทั่วไป

๑๐) ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและตรวจสอบจุด Hotspot จาก Website ของกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับ และ/หรือสนับสมุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

หน่วยงานภาคสนาม

๑. สถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลาน

 

 

           นายนพดล ปราบหงส์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลาน ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๑๕๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ผ ๕๐๘๔ กาญจนบุรี , บต ๒๒๐๓ กาญจนบุรี 1 บย ๓๖๙๗ นครสวรรค์ , ๑ป ๗๗๖๔ กรุงเทพมหานคร 1 พ ๑๘๗๓ กาญจนบุรี , รถจักรยานยนต์หมายเลข ทะเบียน ขนธ ๙๖๒ นครสวรรค์ , ๓กร ๖๕๓๗ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร

 

๒.สถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์

 

 

                นายจักกฤช สิงห์ธนสาร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๑๕๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๓ท ๐๑๒๙ เชียงใหม่ , บท ๙๘๑๕ นครสวรรค์ 1 ๑ฒท ๔๐๘๐ กรุงเทพมหานคร 1 รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ฬปม ๗๕๑ กรุงเทพมหานคร , ๓กร ๖๕๓๘ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์

 

๓.สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง

 

 

              นายมนู สุปิยะพาณิชย์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๒๗๔๐/๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บย ๘๙๔๔ นครสวรรค์ 1 บท ๙๘๑๔ นครสวรรค์ 1 รถบรรทุกนํ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๘๖๙๔ กาญจนบุรี , พ ๑๘๖๙ กาญจนบุรี, บต ๗อ กาญจนบุรี, รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขธท ๕๓๖ นครสวรรค์ , ขนธ ๙๗๑ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี

 

๔.สถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์

 

 

              นายมนู สุปิยะพาณิชย์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๑๖๐๕/๒๔๔๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ ในการปฏิบ้ติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ภ ๑๔๘๗ นครสวรรค์ , พ ๑๘๗๒ กาญจนบุรี 1 รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฒต ๔๒๔ กาญจนบุรี 1 ขธท ๔๓๔ นครสวรรค์ 1 ขนธ ๙๔๙ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าห้วยคต

 

๕.สถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี

 

 

              นายนิคม     พูลทวี  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๒๗๔๐/๒๔๔๖ ลงวันที่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖  ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ผ ๔๐๙๓ กาญจนบุรี , บธ ๙๘๗๔ นครสวรรค์ , บต ๗๙ กาญจนบุรี , รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขธท ๔๓๔ นครสวรรค์ ,ขนธ ๙๖๖ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำสถานี ควบคุมไฟป่าบ้านไร่

 

๖.สถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร

 

 

                นายรังสรรค์ ธัญญศรีรัตน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ ๒๔๐๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนตํราซการหมายเลขทะเบียน บต ๘๐ กาญจนบุรี , พ ๑๘๖๘ กาญจนบุรี , ผ ๐๐๕๕ ราชบุรี 1 รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขธท ๕๓๓ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร


 ๗.สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร 

 

 


            นายสิงหนาท ชัยวัง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ ๑๗๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๔ท ๘๐๗๕ เชียงใหม่ , รถบรรทุกนํ้าหมายเลขทะเบียน ลข ๔๐๒๘ กรุงเทพมหานคร รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กมม ๒๒๗ พิษณุโลก ปฏิบัติงานประจำสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร

 

๘.สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

มอบหมายให้ นายสมพงษ์ จันทร์สุมาวงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า ตามคำสั่งสำนักบริหารพี้นที่อนูรักษ์ที่ ๑๒ ที่ ๒๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้าที่ความรับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่า

๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนการปฎินัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๒. ประสานงานด้านการควบคุมไฟป่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง

๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่าทุกรูปแบบ

๔. ปฏินัติ'งานดับ'ใ.ฟ'ป่า

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับและ/หรือ สนับสนูนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวช้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง อย่างเคร่งครัด

๒.ใบการเดินทางไปปฏิบ้ติราชการนอกสำนักงานให้ฃออนูมีติไปราชการจากผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทุกครั้ง

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทราบ

๔. อนุมีติให้จัดซื้อพัล์มสี พัลมขาว-ดำ พัลํมสไลด์ และล้างอัด ขยายภาพสี ภาพขาวดำ ภาพสไลด์ หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพ แต่ต้องเป็นไปโดยประหยัด

๕. อนุมีติให้เบีกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๓๘๙๗๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖

 

 LineHorizonGif