fuenfoo

 

wattanapong2

นายวัฒนพงษ์  สุกใส

ผู้อำนวยการส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการกำกับควบคุมดูแล และประสานงานด้านการพื้นฟูและ รักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่อนุรักษ์
  • ศึกษาวิเคราะห์ และปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลาย ทางชีวภาพ ในพื้นที่อนุรักษ์
  • ดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ เกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของ ราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือพื้นที่อื่นๆ ในความรับผิดขอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒
  • ดำเนินงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา พระสงฆในพื้นที่ป่าไม้
  • ดำเนินงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

การบริหารงานภายใน

         ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ ความรับผิดขอบของข้าราชการ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล และบริหารงาน ของ นายวัฒนพงษ์ สุกใส ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ที่ ๑๖๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒. ฝ่ายจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

๓. ฝ่ายพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

๔. ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

๕. ศูนย์อำนวยการโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

 

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ภาระหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณทั่วไป

๒) ปฏิบัติงานด้านแผนงาน และติดตามประเมินผล

๓) จัดหาและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และครุภัณฑ์

๔) ปฏิบัติงานด้านบุคลากร

๕) ควบคุมดูแลอาคารสำนักงาน

๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๒.ฝ่ายจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

 

ภาระหน้าที่

๑) ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ตามมติ ค.ร.ม. ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๑ ในกิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การรังวัดแปลง ที่ดินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ การจัดทำแนวเขตควบคุมพื้นที่ และการประซาสัมพันธ์ฯ

๒) ประสานและตรวจสอบการใช้พื้นที่ตามโครงการพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

๓) สำรวจ ออกแบบ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ จัดทำแผนที่ จัดทำรั้วลวดหนาม และจัดทำผิงหลักเขตแนวเขตป่าอนุรักษ์ ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านสำรวจ รังวัด

๔) รวบรวมข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศของสำนักฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

๕) ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น One Map และ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

๖) ปฏิบิตงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๓.ฝ่ายพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

 

 

ภาระหน้าที่

๑) กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการกำกับควบคุมดูแลและประสานงานด้านการส้นฟูและรักษา ระบบนิเวศน์ในพื้นที่อนุรักษ์

๒) ศึกษาวิเคราะห์ และปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์และส้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทาง ชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์

๓) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสวนปา/โครงการ และแปลงปลูกป่า (FPT) และประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบ-รับมอบสวนป่า/โครงการ และแปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม พระเกียรติฯ (FPT) ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

๔) ปฏิบัตงานตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๔.ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานฯ

         นายวัฒนพงษ์ สุกใส  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

ภาระหน้าที่

๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่พักสงฆในพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินการ แก้ไขปัญหาพระสงฆ1นพื้นที่ป่าไม้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘

๒) ดำเนินการโครงการพุทธอุทยานๆ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณตามที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด

๓) จัดทำแผนงาน เป้าหมาย กิจกรรม จัดทำคำของบประมาณ

๔) กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน

๕) รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๕.ศูนย์อำนวยการโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

         นายวัฒนพงษ์ สุกใส   นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ      ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

ภาระหน้าที่

๑) อำนวยการการทำงานตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

๒) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาประยุกตใช้กับ ชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่าไม้

๓) ประสานงานกับทุกองค์กร บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง เพื่อเช้าร่วมสนับสบุน และ ดำเนินการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ป่าไม้

๔) ศึกษารูปแบบ แนวทาง วิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับนโยบายและระลับพื้นที่

๕) ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแก่สังคม สถาบันการศึกษา ประชาซนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดการชุมชน ในพื้นที่ป่าไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย