fuenfoo

 

wattanapong2

นายวัฒนพงษ์  สุกใส

ผู้อำนวยการส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการพื้นฟู และรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่อนุรักษ์
 • ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากร และความหลากหลาย ทางชีวภาพ ในพื้นที่อนุรักษ์
 • ดำเนินงานโครงการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ กิจกรรมการแกัโฃบิญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์
 • รวบรวมข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศชองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน การ'ปฏิบัติ-งาน,ของ ส่วน/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขป่ญหาพระสงฆ์โนพื้นที่ป่าไม้
 • ดำเนินงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้
 • ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นศูนย์ปฏิบัติงานด้านแผนงานงบประมาณ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานสถิติข้อมูล และรายงานผล การปฏิบัติโครงการปลู่กป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงานภายใน

      ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของ ข้าราชการ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานของ นาวัฒนพงษ์ สุกใส ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพีเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพื้นฟูและ พัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ตามคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์'ป่า และพันธุพืช ที่ ๑๑๔/๒๔๔๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒. ฝ่ายจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

๓. ฝ่ายพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

๔. ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

๕. ศูนย์อำนวยการโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 3180400347371 2                                           นายธนวัฒน์     รักเพ็ง                                            

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

 

มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

อัตรากำลัง

๑.๑ นายธนวัฒน์     รักเพ็ง                                             เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๑.๒ น.ส.นงลักษณ์  เชียวเรืองงาม                                  คนงาน                                 ประจำฝ่ายฯ

๑.๓ นางสมหมาย    เฉลิมพันธ์                                       คนงานเกษตร                        ประจำฝ่ายฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณทั่วไป
 • ปฏิบัติงานด้านแผนงาน และติดตามประเมินผล
 • จัดหาและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และครุภัณฑ์

 

๒. ฝ่ายจัดการที่ดินชุมขนในพื้นที่อนุรักษ์

 

jadkarn

       นายอนันต์    สิงห์ชาติ      

         นายช่างสำรวจชำนาญงาน    ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

มีอัตรากำลังและภาระหน้าที่ ดังนี้

อัตรากำลัง

๒.๑ นายอนันต์    สิงห์ชาติ       นายช่างสำรวจชำนาญงาน    ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๒.๒ นายอนุสรณ์ โมห้างหว้า นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ   ประจำฝ่ายฯ

๒.๓ น.ส.คิรินทรา รักษากลิ่น   เจ้าพนักงานธุรการ  ประจำฝ่ายฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปีญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในความรับผิดชอบชองสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ตามมติ ค.ร.ม. ๓๐ มิถุนายน ๒๕:๔๑ กิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การรังวัดแปลงที่ดิน การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ การจัดทำแนวเขตควบคุมพื้นที่ และการประซาลัมพันธฯ
 • ประสานและตรวจสอบการใช้พื้นที่ ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและ เอกซน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 • สำรวจ ออกแบบ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ จัดทำแผนที่ จัดทำรั้ว ลวดหนาม และจัดทำผิงหลักเขตแนวเขตป่าอนุรักษ์ ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านสำรวจ รังวัด
 • รวบรวมข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศของสำนักฯ เพื่อเนินฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 • ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น One Map และ คณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่งชาติ (คทซ.)
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๓.ฝ่ายพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

ภาระหน้าที่

๑) กำหนดแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการกำกับควบคุมดูแลและประสานงานด้านการส้นฟูและรักษา ระบบนิเวศน์ในพื้นที่อนุรักษ์

๒) ศึกษาวิเคราะห์ และปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์และส้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทาง ชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์

๓) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสวนปา/โครงการ และแปลงปลูกป่า (FPT) และประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบ-รับมอบสวนป่า/โครงการ และแปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม พระเกียรติฯ (FPT) ให้แล้วเสร็จตามกำหนด

๔) ปฏิบัตงานตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๔.ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานฯ

         นายวัฒนพงษ์ สุกใส  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

ภาระหน้าที่

๑) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่พักสงฆในพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินการ แก้ไขปัญหาพระสงฆ1นพื้นที่ป่าไม้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘

๒) ดำเนินการโครงการพุทธอุทยานๆ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณตามที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด

๓) จัดทำแผนงาน เป้าหมาย กิจกรรม จัดทำคำของบประมาณ

๔) กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน

๕) รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๕.ศูนย์อำนวยการโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

         นายวัฒนพงษ์ สุกใส   นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ      ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

ภาระหน้าที่

๑) อำนวยการการทำงานตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

๒) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาประยุกตใช้กับ ชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่าไม้

๓) ประสานงานกับทุกองค์กร บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง เพื่อเช้าร่วมสนับสบุน และ ดำเนินการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ป่าไม้

๔) ศึกษารูปแบบ แนวทาง วิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับนโยบายและระลับพื้นที่

๕) ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแก่สังคม สถาบันการศึกษา ประชาซนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดการชุมชน ในพื้นที่ป่าไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย