tonnam

 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

  • กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านทารบริหารจัดการต้นนํ้า ระหว่าง หน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
  • ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสบุนงานบริหาร ของหน่วยจัดการต้นนํ้าในพื้นที่รับผิดชอบ

 

การบริหารงานภายใน

        ส่วนจัดการต้นนํ้า แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารงาน ของ นายอนุพงษ์ สม'บุรณ์'นาวากุล ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นนํ้า ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๒๕๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๒. ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ

 

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

ภาระหน้าที่

๑) งานสารบรรณทั่วไปส่วนจัดการต้นนํ้า

๒) งานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

๓) งานแผนงานติดตามและประเมินผล

๔) งานการเจ้าหน้าที่

๕) ปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๒.ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ

 

 

ภาระหน้าที่

๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาการด้านบริหารจัดการพื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และความหลากหลาย ทางชีวภาพบนพื้นที่ต้นนํ้า

๒) สำรวจจัดทำข้อมูลพื้นฐานและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ผลกระทบ และจัดทำ แผนการอบุรักษ์ พื้นฟู และจัดการต้นนํ้า

๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการอบุรักษ์และจัดการต้นนํ้าเผยแพร่สู่สาธารณะ

๔) กำหนดรูปแบบ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติในการมีส่วนร่วม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้าง จิตสำนึก และการประซาสัมพันธี สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประซาซนทั่วไป

๕) พัฒนาและสาธิตการอบุรักษ์ต้นนํ้า เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ด้นนํ้าแบบ บูรณาการของลุ่มนํ้าในพื้นที่

๖) รวบรวมจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี

๗) ประสานงานและสนับสบุนข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ อนุรักษ์และจัดการต้นนํ้าให้หน่วยงานภาคสนาม

๘) ปฏิบ้ตงานอื่นตามผู้บังคับบัญซามอบหมาย

 

หน่วยงานภาคสนาม

๑.หน่วยจัดการต้นนํ้าขุนนํ้าเย็น

 

YuthanaDeesuan2

นายยุทธนา ดีสวน

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น

 

             ๑) นายยุทธนา ดีสวน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย จัดการต้นนํ้าขนนํ้าเย็น ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว้ป่า และพันธ์พืซที่ ๒๗๒๘/๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

             ๒) นายมานะ มโนเย็น       พนักงานพิทักษ์ป่าประจำหน่วย

             ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บม - ๓๒๒๑ นครสวรรค์, ทะเบียน ๘๒-๓๔๖๔ นครสวรรค์ และรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางหมายเลขทะเบียน ตค - ๓๔๘๗ นครสวรรค์

 

๒.หน่วยจัดการต้นนํ้าขุนลาน

 

                นายสิทธิ จันทร์เดช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการ ต้นนํ้าขุนลาน ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืชที่ ๑๑๓๙/๒๔๔๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๔ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง - ๔๑๙๖ ราชบุรีและทะเบียน ๘๒-๓๔๖๓ นครสวรรค์

 

๓.หน่วยจัดการต้นนํ้าขุนวังเจ้า

                   นายสิทธิ จันทร์เดซ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย จัดการต้นนํ้าขุนวังเจ้า ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พีซที่ ๑๑๓๙/'๒๔๔๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๔ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ผ-๘๔๓๘ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นนํ้าขุนวังเจ้า

 

          ๔.หน่วยจัดการต้นนํ้าขุนหมาก

 

                      นายรัตพล ภาคภูมิกมลเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย จัดการต้นนํ้าขุนหมาก ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืชที่ ๒๕๕๘/๒๔๔๗

       ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บม - ๓๒๒๒ นครสวรรค์ และทะเบียน ๘๒ - ๓๔๖๒ นครสวรรค์

 

 

              ๕. หน่วยจัดการต้นนํ้าสะแกกรัง

                             ๑) นายประกิจ พวงระย้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย จัดการต้นนํ้าสะแกกรัง ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืซที่ ๑๖๐๖/๒๕๕๒

        ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

                          ๒) นายสมภาร                เทพจันดา               คนงาน                       ประจำหน่วยฯ

                          ๓) นายสมเกียรติ             แสนละเอียด            คนงาน                       ประจำหน่วยฯ

                           ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลชทะเบียน บย - ๓๗๐๒ นครสวรรค์ และทะเบียน ๘๑- ๘๓๕๕ นครสวรรค์

 

 

ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังน

๑. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง อย่างเคร่งครัด

๒.ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงานให้ขออนุมิติไปราชการจากผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทุกครั้ง

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทราบ

๔. อนุมิติให้จัดซื้อฟิล์มสี ฟิล์ม,ขาว-ดำ ฟิล์มสไลด์ และล้างอัด ขยายภาพสี ภาพขาวตำ ภาพสไลด์ หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพ แต่ต้องเป็นไปโดยประหยัด

๕. อนุมิติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนไต้ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๓๘๙๗๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖

 

LineHorizonGif