Black Ribbonส่วนอุทยานแห่งชาติ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

 
           

                                                      
  หน้าที่รับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนการปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการอุทยาน แห่งชาติระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

๒. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของอุทยาน แห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ 

การบริหารงานภายใน

         ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของช้าราชการ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานของ นายธวัชชัย เพชระบูรณิน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๒๔๘๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ แบ่งออกเป็น ๔ ฝ่าย ด้งนี้


๑.ฝ่ายแผนงานงบประมาณและเงินรายได้

๒.ฝ่ายอนุรักษ์จัดการและการอนุญาต

๓.ฝ่ายนันทนาการสื่อความหมายและกิจการพิเศษ

๔.ฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ
๑.ฝ่ายแผนงานงบประมาณและเงินรายได้       

         นายธวัชชัย เพชระบูรณิน   นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯภาระหน้าที่

๑) งานสารบรรณทั่วไป

๒) งานด้านบุคลากร การเงินและบัญชี

๓) งานควบคุมพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และครุภัณฑ์

๔) การรวบรวมจัดทำแผนของบประมาณ

๕) ปฏิบัติงานหรือสนับสนนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๒.ฝ่ายอนุรักษ์จัดการและการอนุญาต


                                                                                           

           นายชวรักษ์ คุ้มภัยเพื่อน     เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

๑) การสำรวจ จัดตั้ง ขยายเขต หรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

๒) กำหนดแผนมาตรการในการป้องกันปราบปราม ตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔

๓) กำกับ ดูแล ควบคุม การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ยกเว้นเพื่อการวิจัยและให้ดำเนินกิจการ ด้านการท่องเที่ยว

๔) ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมผลคดี การจัดการของกลาง

๕) การจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ

๖) การจัดการชุมชน และปฏิบัติการมวลซนสัมพันธ์

๗) การเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในและ นอกเขตพื้นที่

๘) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย

๓.ฝ่ายนันทนาการสื่อความหมายและกิจการพิเศษ        

                                                                            นางสุจิตรา    ตระกูลเลิศรัตน์  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯภาระหน้าที่

๑) แนะนำ วางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบสื่อความหมาย การให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

๒) แนะนำ วางแผน ออกแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรมนันทนาการโปรแกรมการท่องเที่ยว

๓) ตรวจสอบโครงการวิจัยและติดตามการวิจัย ตลอดจนรวบรวมผลงานวิจัย

๔) จัดการและพัฒนาระบบการบริการ ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยแก'นักท่องเที่ยว

๕) ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดการอุทยานแห่งชาติ

๖) จัดทำแผนงานวิจัย ตรวจสอบ ติดตามการวิจัยตลอดจนรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการพื้นที่

๗) การดำเนินการในด้านการก่อสร้างหรือปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงภูมิทัศน์ภายในอุทยานแห่งชาติ

๘) พัฒนา ให้คำแนะนำการจัดทำป้ายสื่อความหมายให้เหมาะสมและภูกต้อง

๙) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย

 


๔.ฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศนายรณรัตน์    คิริมากร  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ   ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯภาระหน้าที่

๑) รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้ง แนวเขต ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๒) รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ และการลาดตระเวนเซิงคุณภาพ

๓) รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว เงินรายได้ และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

๔) รวบรวมจัดท่าฐานข้อมูลสารบบคดี

๕) ออกแบบ วางแผน และจัดท่าฐานข้อมูลของส่วนอุทยานแห่งชาติให้อยู่ในรูปแบบที่

สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เพื่อกำหนดวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๖) จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากลายทางชีวภาพและข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่

๗) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏีน้ติงานของหน่วยงานอื่นๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต ๖๖๔๑ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำส่วน อุทยานแห่งชาติ