Black Ribbon

                                         
อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในการดูแล

ของส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

(คลิ๊กเพื่อเข้าสู่เนื้อหา)

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์(MaeWong National Park)

อุทยานแห่งชาติคลองลาน (KlongLan National Park)

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (KlongWangJaow National Park)

วนอุทยานเขาหลวง 

วนอุทยานถ้ำเขาวง

วนอุทยานถ้ำเพชร ถ้ำทอง

วนอุทยานนครไชยบวร

วนอุทยานห้วยคต

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
 
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน

สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร