Black Ribbon

                 
               

 


  เปิดแอพใหม่สู่ 4.0 ให้ประชาชนแจ้งเหตุได้ 24 ชั่วโมงโครงการ Smart National Park 4.0

​​                   
            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งกลไกการเฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 หรือเรียกว่าระบบ Smart National Park 4.0 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าและพื้นที่อุทยานฯ ได้อย่างเป็นระบบตลอดเวลา ​​ทั้งนี้ Smart National Park 4.0 เป็นการจัดทำ Application "Smart Platform” เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพิ่มการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และวางแผนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม และมีความถูกต้องให้ได้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไปสู่มาตรฐานสากล สามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real Time เพียงสัมผัสปลายนิ้ว

 โดยเบื้องต้นจะมีการเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นครบตามความต้องการใช้งานจำนวน  7   แอพพลิเคชั่น ได้แก่

1.Park Ranger Application

2.Park Ranger Scout Application

3.Command Center Application (
ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ)

4.Park Tourist Application

5.Ticket System

6.เพื่ออุทยานแห่งชาติ Application

7.การประชาสัมพันธ์ Application

โดยปัจจุบันโครงการกำลังอยู่ระหว่างการร่างเอกสารกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ภายในเดือนกันยายน 2560 นี้

                

           นอกจากนี้ยังสามารถให้ประโยชน์กับประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว ด้วย "Smart Platform” ในการสืบค้นข้อมูล ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว จองที่พัก ร้านอาหาร และศึกษาหาเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ เป็นการสร้างอาชีพ รายได้ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของชาติดีขึ้น ​​อีกทั้งยังสร้างการเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในการสร้างเครือข่ายหรือตาสับปะรด เฝ้าระวังภัยคุกคาม การแจ้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือขอความช่วยเหลือ(SOS) ได้อย่างทันท่วงที เพียงแค่มี Application "Smart Platform”  
         

                ​​โครงการ National Park 4.0 สอดคล้องและสนับสนุนโยบายของรัฐบาล ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว บนฐานของนวัตกรรมใน 20 ปีข้างหน้า (2560-2579) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะยกระดับอุทยานแห่งชาติ เป็น Smart National Park 4.0 อุทยานแห่งชาติแห่งนวัตกรรม "ปัญหาจากคน เราจะป้องกันการบุกรุกป่าและตรวจจับผู้กระทำความผิดอย่างได้ผล ด้วยความร่วมมือของทุกคน ขณะนี้หลายหน่วยงานได้ร่วมมือสนธิกำลังปฏิบัติการปกป้องผืนป่าอย่างต่อเนื่อง หากได้รับความร่วมมือจากประชาชน เข้าร่วมเป็น"เครือข่ายแจ้งเหตุ" ก็จะทำให้"ภารกิจปกป้องผืนป่า" มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งแอพพลิเคชั่นใหม่ของ ทส. จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเหตุได้ง่ายมากขึ้น" ทั้งนี้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้เป็นสมบัติและเป็นภูมิคุ้มกัน
สร้างความผาสุกให้ลูกหลานไทยอย่างยั่งยืน” ท่าน รมว.ทส. กล่าว

 

ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 (นครสวรรค์) ตรวจเยี่ยมอช.คลองลาน

วันที่ 16 พ.ค. 2560
 

 


           นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และตรวจเยี่ยมที่หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ คล.1 (แม่พืช) โดยมีนายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
แผนบิน อุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า วันที่ 15 พ.ค. 2560

 


 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560


            นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายอภิชา อยู่สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็น เสบียงอาหาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานโดยมีนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมบินตรวจสอบสภาพป่าโดยใช้อากาศยานบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร