animal

weeraya1

นางสาววีรยา  โอชะกุล

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
หน้าที่รับผิดชอบ

๑. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช กำหนดมาให้

๒. กำหนดแผนการปฏิบัติการและประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่

๓. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารชองเขตรักษาพันธุสัตว์ ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ

การบริหารงานภายใน

                           ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของช้าราชการ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานของ นายอภิชา อยู่สมบูรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วน อนุรักษ์สัตว์ป่า ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๒๔๓๔/๒๔๕๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้   ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒. ฝ่ายวิชาการและการอนุญาตสัตว์ป่า ๓. ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑.๑ อัตรากำลัง

๑) นายสินชัย     อิ่มตระกูลชัย      เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน      ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๒) นายจิตประพันธ์ กฤตาคม         พนักงานพืทักษ์ป่า ระดับ ส๒     ประจำฝ่ายฯ

๑.๒ ภาระหน้าที่

๑) ปฏิบัตงานสารบรรณทั่วไป

๒) ปฏิบัติงานด้านบุคลากรและงานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ

๓) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี

๔) รวบรวมรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานชองหน่วยงานในสังกัด

๔) ประสานงานด้านการบริหารงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ชองเขตรักษาพันธุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า

๖) บริการและอำนวยความสะดวกการใช้สถานที่บ้านพัก เพื่อการศึกษาธรรมชาติของหน่วยงาน ในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

๗) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอิ่นที่เกี่ยวช้องห่รือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายวิชากและการอนุญาตสัตว์ป่า

๒.๑ อัตรากำลัง

๑) นางสาวพิมพ์ชนก     สรงมงคล            นายสัตวแพทย์ชำนาญการ      ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๒) นางสาวสมหญิง       ศรีทัพไทย           นักวิชาการป่าไม้                    ประจำฝ่ายฯ

๓) นางสาวเบญจวรรณ  มงคลธนารักษ์      นักวิชาการป่าไม้                    ประจำฝ่ายฯ

๒.๒ ภาระหน้าที่

๑) ข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

๒) ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาวิชาการด้านสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งศึกษา ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่า

๓) วิเคราะห์และจำแนกสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่า รวบรวมตัวอย่างสัตว์ป่า และเก็บรักษาซากสัตว์ป่าของกลาง

๔) ปฏิบติงานเกี่ยวกับการอนุญาตค้านสัตว์ป่า และการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า

๕) สำรวจ ติดตามประซากร สถานภาพ และการกระจายของสัตว์ป่า

๖) จัดทำแผนการวิจัย การอนุญาตการวิจัย ตรวจสอบ ติดตามการวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อใข้ในการบริหารจัดการ

๗) ปฎิป่ติงานค้านการป่องกันและควบคุมโรคอุป่ติใหม่ในสัตว์ธรรมซาติ

๘) ตรวจรักษา และติดตามดูแลสุขภาพสัตว์ป่า รวมทั้งสัตว์ป่าในกรงเลี้ยงและสัตว์ป่าของกลางทั้1ค้จาก การตรวจยึดจับกุมและอยู่ระหว่างดำเนินคดี

๙) ข่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ พลัดหลง และแก้ใฃปิญหาสัตว์ป่า ที่ออกมารบกวน ประซาซนหรือเข้าไปในแหล่งขุมซน

๑๐) จัดทำฐานข้อมูล ให้บริการข้อมูลและคปรืกษา เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ จัดทำเว็ปไซต์ เอกสาร เผยแพร่สื่อต่างๆ จัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ค้านสัตว์ป่า

๑๑) ปฏิป่ติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏินัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒) ปฎิบติงานร่วมหรือสนับสบุนการปฎิป่ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และสื่อความหมายค้าน

การอนุรักษ์สัตว์ป่า

๑๔) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก สนับสบุนการมีส่วนร่วมของประซาขนและเครือข่ายขุมขนเพื่อการ

อนุรักษ์สัตว์ป่า

๓. ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

๓.๑ อัตรากำลัง

๑) นายรังสรรค์         เภตรา      เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน   ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๒) นายสุทธิรักษ์      วงษ์แก้ว   นักวิชาการป่าไม้                      ประจำฝ่าย

๓.๒ ภาระหน้าที่

๑) กำหนดและประสานการจัดทำแผนการบริหารการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า เขตห้าม ล่าสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาธรรมฃาติและสัตว์ป่าให้เ{เนไป่ตามหลักวิชาการ ระเบียบกฎหมาย และนโยบายของรัฐ

๒) ประสานงานด้านการบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ของเขต รักษาพันธุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาธรรมขาติและสัตว์ป่า

๓) สำรวจรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดตั้ง ขยายหรือเพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพิจารณาการอนุญาตใข้ประโยชน์พื้นที่

๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีและของกลางด้านสัตว์ป่า

๕) ประสานงานและร่วมตรวจสอบบีองกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการ

อนุรักษ์สัตว์ป่าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖) รวบรวมจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

พ.ศ.๒๔๓๔

๗) ปฏิป่ตงานร่วมห่รือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. หน่วยงานภาคสนามในสังกัด รวม ๖ หน่วยงาน

๔.๑ อัตรากำลัง

๑) ข้าราชการ            จำนวน   ๑๒ คน

๒) ลูกจ้างประจำ        จำนวน   ๒๒ คน

๓) พนักงานราชการ   จำนวน  ๒๐๒ คน

การปฏิบัติงานให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน ให้ขออนุมัติไปราชการจากผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ก่อนทุกครั้ง

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทราบ

๔. อนุมัติให้จัดซื้อพิส์มสี พิล์มขาว-ดำ ฟิล์มสไลด์ ล้างอัด ขยายภาพสี ภาพขาว-ดำ ภาพสไลด์ ได้ตามความจำเป็น แต่ต้องเป็นไปอย่างประหยัด

๕. อนุมัติให้เบิกค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒/๓๘๙๗๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๒๖

 LineHorizonGif