king

 

นายสมาโนช  กรอบเพ็ชร์

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำกับ ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน และเร่งรัดการ ดำเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการขยายผลอื่น ๆ
  • พัฒนาคุณภาพซีวิตของขุมซนท้องถิ่นบนพื้นฐาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ เสริมสร้างการเรียนรู้ ขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริไปสู่ขุมซน
  • พัฒนาระบบข้อมูล บริการข้อมูลสารสนเทศการดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านทรัพยากรป่าไม้ และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนแม่บท แผนงาน เป้าหมาย กิจกรรม จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ ขออนุมัติเงินประจำงวด ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่เฉพาะอื่น ๆ และโครงการที่เกี่ยวข้องโดยให้กำกับดูแลงบประมาณที่Iด้รับ
  • ประสานการดำเนินการ ติดตามและรายงานการดำเนินงานกรณีทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาการ ขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ในพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงานภายใน

                   ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ และพนักงาน โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล และบริหารงาน ของ นายสมาโนช กรอบเพ็ชร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ทส ๐๙๔๐.๑/๑๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒. ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเกรียงไกร      จิรจีรังชัย     

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

ภาระหน้าที่

๑) ปฎิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานด้านบุคคล

๒) ปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ

๓) ปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณ

๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การจัดทำตัวช้ีวัด การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

๕) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี

๖) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗) ปฏิปีตงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ในการปฏิบัติราชการให้ไซ้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บย ๓๘๑๓ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

๒. ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม

นายธีรวัฒน์     สุวรรณศรี

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 

๒.๑ นายธีรวัฒน์ สุวรรณศริ             นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

๒.๒ นายณัฐธชัย นุชชม                 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ          ประจำฝ่ายฯ

๒.๓ นางสาวนงลักษณ์ ใจจักร์ธรรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ          ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

ภาระหน้าที่

                          มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานภายในเขตควบคุมดูแลรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ภายในกรอบแผนการ ปฏิบัติงานและงบประมาณ ระเบียบ กฎหมาย ประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงการ/หน่วยงานภาคสนาม

๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต จังหวัดนครสวรรค์

                  นายธีรวัฒน์ สุวรรณศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ้ จังหวัดนครสวรรค์ อีกหน้าที่หนึ่ง ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๓๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน น ๕๔๔๙ อุทัยธานี และรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กลท ๓๙๑ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตี๋ จังหวัดนครสวรรค์

ภาระหน้าที่

(๑) งานธนาคารอาหารชุมชน

(๒) งานอำนวยการและบริหารโครงการ

(๓) เพาะชำกล้าหวาย

(๔) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี

(๔) บำรุงป่าไม้ใช้สอย

(๖) ทำแนวกันไฟ

(๗) งานรวบรวมและขยายพันธุไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมซน

(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  จังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวนงลักษณ์ ใจจักร์ธรรม

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ

                          นางสาวนงลักษณ์ ใจจักร์ธรรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ บ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๑๔๔๐/๒๔๔๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๒๘๙ กำแพงเพชร ปฏิบัติงานประจำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร

ภาระหน้าที่

(๑) งานพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๒) งานอำนวยการและบริหารโครงการ

(๓) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี

(๔) ทำแนวกันไฟ

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร

                      นายเกรียงไกร จิรจีรังชัย เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีพัฒนา การเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๑๔๐๖/๒๔๔๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลข ทะเบียน กง ๓๐๑๖ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร

ภาระหน้าที่

(๑) บำรุงป่าไม้ใช้สอย

(๒) แนวกันไฟ

(๓) งานอำนวยการและบริหารโครงการ

(๔) งานรวบรวมและขยายพันธุไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

(๕) ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ

(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. โครงการจัดการพื้นที่ชุมซนบ้านโละโคะ จังหวัดกำแพงเพชร

                       นายเกรียงไกร จิรจีรังชัย เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการจัดการพื้นที่ ชุมชนบ้านโล๊ะโคะ จังหวัดกำแพงเพชร อีกหน้าที่หนึ่ง

ภาระหน้าที่

(๑) บำรงป่าไม้ใช้สอย

(๒) แนวกันไฟ

(๓) งานอำนวยการและบริหารโครงการ

(๔) งานรวบรวมและขยายพันธุไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

(๕) ปฏิป่ตงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕. โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านป่าหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

                  นายเกรียงไกร จิรจีรังชัย เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการจัดการพื้นที่ ชุมชนบ้านป่าหมาก จังหวัดกำแพงเพชร อีกหน้าที่หนึ่ง

ภาระหน้าที่

(๑) บำรุงป่าไม้ใช้สอย

(๒) แนวกันไฟ

(๓) งานอำนวยการและบริหารโครงการ

(๔) งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

                   นายสมาโนช กรอบเพ็ชร์   เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายสนาม อีกหน้าที่หนึ่ง ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๑๔๓/๒๔๔๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีข้าราชการ พนักงานปฏิบัติงานประจำโครงการและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบอีกหน้าที่หนึ่ง