khaohualone

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. พื้นฟู แก้ไข ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นนํ้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)

และระบบนิเวศในพื้นที่ต้นนํ้าลำธาร

๒. ควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการบุกรุก การทำลายป่าในพื้นที่ป่าต้นนํ้าเสื่อมสภาพ บนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)

๓. ศึกษาวิจัย และพัฒนาวิธีการ การบริหารจัดการ และการพื้นฟูป่าต้นนี้าที่เสื่อมสภาพ

(เขาหัวโล้น)

๔. กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการพื้นฟูป่าต้นนํ้าที่ เลื่อมสภาพ (เขาหัวโล้น) ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๕. บริหารข้อมูลข่าวสาร สารสรเทศภูมิศาสตร์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้

การบริหารงานภายใน

            ให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่าต้นนํ้าเสื่อมสภาพ บนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ แน่งการบริหาร หน่วยงานภายในเป็น ๓ ส่วน ด้งนี้

๑. ส่วนอำนวยการ

๒. ส่วนวิชาการ

๓. ส่วนภูมิภาคสารสนเทศและติดตามประเมินผล

 

              ๑. ส่วนอำนวยการ รับผิดขอบการปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณทั่วไป งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ วิเคราะห์และจัดทำแผนงานงบประมาณ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องด้านระเบียบกฎหมาย และมติคระรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ด้านการผิกอบรบวิทยากร และการถ่ายทอดองค์ความเให้แก่ชุมชน ประชาชนผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานภาคสนาม

              ๒. ส่วนวิชาการ รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการ จัดการป่าต้นนี้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) กำหนดรูปแบบและแนวทางในการอนุรักษ์พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าด้นนี้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) กำหนดรูปแบบเทคนิค และ วิธีการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นนํ้า กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบชุมชนต้น,นา ปฏิบัติงานด้านการบุกรุก การทำลายป่า และการกระทำผิด กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสาน ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำและ สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติ

              ๓. ส่วนภูมิภาคสารสนเทศและติดตามประเมินผล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการ สำรวจรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดทำและพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการๆ เผยแพร่ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตลอดจนรวบรวม จัดทำรายงานข้อมูลสถิติ และผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโครงการฯ ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัด และแผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน