การบริหารงานภายใน

               งานหน้าห้องผู้อำนวยการสำนัก แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายใน และกำหนด หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ ช้าราชการและพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล ของ นางอนงค์ จิรจีรังชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้างานฯ มีอัตรากำลังและ ภาระหน้าที่ ดังนี้

๑)นางอนงค์   จิรจีรังชัย              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   ทำหน้าที่หัวหน้างานฯ

๒)นางสาวนันทวัน   คล่องณรงค์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

๓)นายธนพล    แคล้วรอดภัย       พนักงานวิทยุ ระดับ ส ๒

๔)นางสาวสุกัญชณา   ชื่นอยู่       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ภาระหน้าที่

๑) จัดระเบียบวาระงานชองผู้อำนวยการสำนัก

๒) กลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนัก

๓) ติดต่อประสารงานราชการตามฃ้อลั่งการของผู้อำนวยการสำนัก

๔) จัดทำรายงานการประชุมและติดตามข้อสั่งการหรือมติที่ประชุม

๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย