THAILAND
0848577
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
509
970
509
839641
25854
48633
848577

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:29
Visitors Counter

JBGMusic

imA 18

            ในปี พ.ศ. 2441 กรมป่าไม้ได้ยุบด่านภาษีไม้ชัยนาท และได้ตั้งที่ทำการป่าไม้ภาคมณฑลนครสวรรค์ มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และตาก ต่อมาทางราชการได้ยุบเลิกมณฑลเทศาภิบาลและป่าไม้ภาคมณฑลนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487  ต่อมา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จึงมีผลทำให้กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มาอยู่ในความควบคุมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของประเทศ จากสำนักงานป่าไม้เขต เป็นสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 1 – 21 โดยสำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  ในปัจจุบัน ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 19/47 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 240 กิโลเมตร บริเวณด้านทิศตะวันออกของถนนสายเอเชีย เชิงสะพานเดชาติวงศ์ด้านเหนือในปัจจุบัน

   หน้าที่ตามกฎหมาย  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 26 ก วันที่ 24 มิถุนายน 2547 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ไว้ดังนี้

1)จัดทำแผนบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักและนโยบายของกรม

2)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม้และการจัดการพื้นที่ป่าไม้อนุรักษ์ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร งานจัดการไฟป่า งานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายในพื้นที่อนุรักษ์ งานควบคุมตามกฎหมายป่าไม้ และงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3)สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

4)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            พื้นที่อนุรักษ์  หมายถึง  พื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร และบางส่วนของจังหวัดตาก เนื้อที่รวม 3,283,144 – 2 – 40 ไร่ ประกอบด้วย

- อุทยานแห่งชาติ          3 แห่ง            - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า              จำนวน 2 แห่ง

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า       2 แห่ง            - วนอุทยาน                                จำนวน 5 แห่ง

- สวนรุกขชาติ               2 แห่ง

- พื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า                                     จำนวน 1 แห่ง

- หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า               จำนวน 3 แห่ง

- หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติ                     จำนวน 6 แห่ง
            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า      

* หมายเหตุ : จำนวนเนื้อที่เตรียมการประกาศจัดตั้งและขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวม 138,260 ไร่

1.วิสัยทัศน์

" เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี ๒๕๖๙ "

 

2.พันธกิจ

  1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ
  3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ค่านิยมองค์การ : PROTECT = คุ้มครองรักษา

P = Participation       ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

R = Relevance          งานตรงภารกิจ

O = Outcome            มุ่งเน้นผลลัพท์จากการดำเนินงานเป็นหลัก

T = Team                   ทำงานเป็นทีม

E = Efficiency            ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

C = Conservation      อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์  สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

T = Technology         นำวิทยาการมาใช้ในการปฎิบัติงาน

4. วัฒนธรรมองค์การ : มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จและทำงานเป็นทีม

5.ประเด็นยุทธศาสตร์

6.แผนปฏิบัติราชการ/แผนที่ยุทธศาสตร์

LineHorizonGif