THAILAND
0848637
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
569
970
569
839641
25914
48633
848637

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:45
Visitors Counter

JBGMusic

DSC 0147 1mbskgmbk

หน่วยงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

1.  ส่วนอำนวยการ  ประกอบด้วย

          -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

          -  ฝ่ายการคลัง

          -  ฝ่ายการพัสดุ

          -  ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

          -  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

2.  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  ประกอบด้วย

                   -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   -  ฝ่ายคดีและของกลาง

                   -  ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

          -  ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 1  (มอรังงาม) จังหวัดกำแพงเพชร

          -  ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2  (ซับป่าพูล) จังหวัดอุทัยธานี

          -  ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 3  (ซับตามิ่ง) จังหวัดกำแพงเพชร

          -  ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4  (ปางสัก) จังหวัดนครสวรรค์

          -  สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ประจำสำนักบริหารพื้นที่  อนุรักษ์ที่ 12  (นครสวรรค์)

3.  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ประกอบด้วย

          -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

                  -  ฝ่ายแผนงานและวิชาการ

                  -  ฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า

          -  สถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์

          -  สถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลาน

          -  สถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่  จังหวัดกำแพงเพชร

          -  สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า

          -  สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง

          -  สถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์

          -  สถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี

          -  สถานีควบคุมฟ่ากรึงไกร

                  -  ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง

                  -  ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทัยธานี

4.  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

          -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

                  -  ฝ่ายจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

                  -  ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

          -  ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

                  -  ศูนย์อำนวยการโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

5.  ส่วนอุทยานแห่งชาติ  ประกอบด้วย

                 -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

                 -  ฝ่ายพัฒนาและจัดการอุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน

                 -  ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวนันทนาการและการกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน

                 -  ฝ่ายวิชาการเพื่อการอนุรักษ์เฝ้าระวังและการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

 -  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

 -  อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 -  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

 -  วนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์ – อุทัยธานี

 -  วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

 -  วนอุทยานถ้ำเพชร - ถ้ำทอง จังหวัดนครสวรรค์

 -  วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร

 -  วนอุทยานห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

                 -  วนอุทยานเขาหน่อ-เขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์

6.  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประกอบด้วย

                 -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

                 -  ฝ่ายวิชาการและจัดการสุขภาพสัตว์ป่า

                 -  ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

                 -  ฝ่ายการอนุญาตสัตว์ป่า

                 -  ฝ่ายการอนุรักษ์ และกิจการพิเศษ

                 -  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

                 -  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จังหวัดกำแพงเพชร

 -  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

                 -  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

                 -  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

 -  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

                 -  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

 -  พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาคอก-เขาสอยดาว จังหวัดกำแพงเพชร/นครสวรรค์

                 -  พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไม้กระทู้-เขาน้ำอุ่น จังหวัดกำแพงเพชร/นครสวรรค์

 -  พื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยกระเวน จังหวัดอุทัยธานี

 -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง) จังหวัดอุทัยธานี

 -  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

                 -  สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ จังหวัดอุทัยธานี

                 -  สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์

7.  ส่วนจัดการต้นน้ำ  ประกอบด้วย

-  ฝ่ายบริหารทั่วไป

-  ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ

-  หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น จังหวัดกำแพงเพชร

-  หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน จังหวัดกำแพงเพชร

-  หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

-  หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

-  หน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

                         -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ

8.  ส่วนประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ

                  -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

                  -  ฝ่ายศึกษา และพัฒนา

          -  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จังหวัดกำแพงเพชร       

          -  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ

          -  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร

                  -  โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านโละโคะ

          -  โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านป่าหมาก

                  -  โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

                  -  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

9.  ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

          -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

          -  ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

          -  ฝ่ายประสานงานยุทธศาสตร์จังหวัด

 

10.  กลุ่มงานวิชาการ

         -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

         -  งานศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้

         -  สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร

         -  สวนรุกขชาติไพศาลี

11.  กลุ่มงานกฎหมาย

12.  ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร