THAILAND
519192
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
248
2125
4579
510087
20255
14632
519192

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2023-09-28:45
Visitors Counter

JBGMusic

DSC 0147 1mbskgmbk

หน่วยงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

1.  ส่วนอำนวยการ  ประกอบด้วย

          -  ฝ่ายบริหารทั่วไป

          -  ฝ่ายการคลัง

          -  ฝ่ายการพัสดุ

          -  ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

          -  ฝ่ายอาคารและสถานที่

          -  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

2.  ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  ประกอบด้วย

          -  สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร

          -  สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร

          -  สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี

          -  ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า  ที่ 1 (หนองแดน) มอรังงาม จังหวัดกำแพงเพชร

          -  ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ 2 (คลองชะนี) ซับป่าพูล จังหวัดอุทัยธานี

          -  ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ 3 (จกกบ) ซับตามิ่ง จังหวัดกำแพงเพชร

          -  ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ 4 (ยอดห้วยแก้ว) ปางสัก จังหวัดนครสวรรค์

3.  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ประกอบด้วย

          -  สถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์

          -  สถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์คลองลาน

          -  สถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่  จังหวัดกำแพงเพชร

          -  สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า

          -  ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทัยธานี

          -  ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง

          -  สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง

          -  สถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส-มโนราห์

          -  สถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี

          -  สถานีควบคุมฟ่ากรึงไกร

4.  ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

จังหวัดนครสวรรค์

         -  โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านปางสัก

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (3)

         -  โครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

จังหวัดกำแพงเพชร

         -  สวนป่าแม่ระกา

         -  อุทยานแห่งชาติคลองลาน (วันต้นไม้ประจำปีของชาติปี 53)

         -  โครงการ 9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

         -  โครงการฟื้นฟูป่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

         -  โครงการฟื้นฟูป่าในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

         -  โครงการปลูกป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่  (3)

         -  โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านโละโคะ

         -  โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ วุ้งกะสัง

         -  โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านหนองบัว

         -  โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านใหม่ชุมนุมไทร(ป่าคา)

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
             อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (1)

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (2)

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (4)

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (5)

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (1)

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (2)

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (4)

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (5)

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า (6)

จังหวัดอุทัยธานี

         -  สวนป่าบ้านดง

         -  โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  จังหวัดตาก

         - โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ปี 2558 (แปลงที่ 1)

         - โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ปี 2558 (แปลงที่ 2)

         - โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ปี 2558 (แปลงที่ 3)

5.  ส่วนอุทยานแห่งชาติ  ประกอบด้วย

-  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

-  อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

-  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

-  วนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์ – อุทัยธานี

-  วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

-  วนอุทยานถ้ำเพชร - ถ้ำทอง จังหวัดนครสวรรค์

-  วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร

-  วนอุทยานห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

6.  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประกอบด้วย

-  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

-  หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสำโรงชัย จังหวัดนครสวรรค์

-  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

-  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จังหวัดกำแพงเพชร

-  หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไม้กระทู้ จังหวัดกำแพงเพชร/นครสวรรค์

-  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

-  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

-  หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยกระเวน จังหวัดอุทัยธานี

-  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 1 (ภาคกลาง) จังหวัดอุทัยธานี

-  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

-  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

7.  ส่วนจัดการต้นน้ำ  ประกอบด้วย

-  หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น จังหวัดกำแพงเพชร

-  หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน จังหวัดกำแพงเพชร

-  หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

-  หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

-  หน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

8.  ส่วนประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ

         -  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์

         -  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร

         -  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร

         -  โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

9.  ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
10.  กลุ่มงานวิชาการ
11.  กลุ่มงานกฎหมาย
12.   ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13.   ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ 12 (นครสวรรค์)
14.  ศูนย์เตือนภัยพิบัติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
15.  ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน(เขาหัวโล้น)
16.  งานหน้าห้องผู้อำนวยการสำนัก