THAILAND
0848665
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
597
970
597
839641
25942
48633
848665

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:12
Visitors Counter

JBGMusic

fire


 Jackrit


ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

                   หน้าที่และความรับผิดชอบ

                     -  กำหนดแผนปฏิบัติการ  กำกับ  ควบคุมดูแล  และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า

                     -  ศึกษา  วิจัย  เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการ  และการควบคุมไฟป่า

                     -  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในความรับผิดชอบ

                     -  ปฏิบัติงานร่วมกับและ/หรือ  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงานภายใน

                   ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานราชการ  โดยให้อยู่ในความควบคุม  กำกับ ดูและและบริหารงานของนายจักกฤช  สิงห์ธนสาร   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช ที่ 289/2556  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556 

1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.  ฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการ

3.  หน่วยงานภาคสนาม

หน้าที่ความรับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่า

1.  วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2.  ประสานงานด้านการควบคุมไฟป่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมไฟป่าทุกรูปแบบ

4.  ปฏิบัติงานดับไฟป่า

5.  ปฏิบัติงานร่วมกับและ/หรือ  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                      

     หรือตามที่ได้รับมอบหมาย