THAILAND
281642
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
242
482
1888
277278
11868
11973
281642

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2022-09-30:15
Visitors Counter

fuenfoo


suraphol2


ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                   -  กำหนดแผนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการกำกับควบคุมดูแล  และประสานงานด้านการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่อนุรักษ์

                   -.  ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์   ฟื้นฟูทรัพยากร   และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์

                   -  ดำเนินงานโครงการทรัพยากรที่ดินป่าไม้  กิจกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์

                   -  รวบรวมข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12   เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานของส่วน/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง

                   -.  ดำเนินงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

                   -.  ดำเนินงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

                   -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงานภายใน

                   ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่  ความรับผิดชอบของ  ข้าราชการ  และพนักงานราชการ  โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารงาน ของ นายสมเกียรติ พุ่มจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 115/2559  ลงวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2559   

                   1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   2.  ฝ่ายจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

                   3.  ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

                   4.  ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

                   5.  ศูนย์อำนวยการโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้