THAILAND
0848590
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
522
970
522
839641
25867
48633
848590

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:51
Visitors Counter

JBGMusic

animal


Jiradech wildlife


 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

                    หน้าที่รับผิดชอบ

                   -   ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามที่ได้รับจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

                   -   กำหนดแผนการปฏิบัติงานและประสานการจัดทำแผน  ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่า ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่

                   -   ควบคุม  ติดตามการดำเนินงาน และประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ

                   การบริหารงานภายใน

                    ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  แบ่งการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ   โดยแบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย

                     1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                     2. ฝ่ายวิชาการและการอนุญาตสัตว์ป่า

                     3. ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า