THAILAND
0848606
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
538
970
538
839641
25883
48633
848606

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:09
Visitors Counter

JBGMusic

forestanimal


sujitra prasan


ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

                  หน้าที่ความรับผิดชอบ

                    - กำหนดแผนปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค

                    - ประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค

                    - แก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทางการบริหารร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัด และส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่รับผิดชอบ

                    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่

                    - พัฒนาแนวทาง วิธีการ ในการส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาคให้มีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

                    - ติดตาม รวบรวม ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ

                    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                 การบริหารงานภายใน

                      ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ 

                   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

                   2. ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

                   3. ฝ่ายประสานงานยุทธศาสตร์จังหวัด