THAILAND
0848600
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
532
970
532
839641
25877
48633
848600

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:04
Visitors Counter

JBGMusic

info


sansanee it12


 

ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ IT) สบอ.12 (นครสวรรค์)

                     หน้าที่ความรับผิดชอบ

                     - กำหนดแผนปฏิบัติการควบคุมกำกับดูแลประสานงานด้านการจัดการระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้ทันสมัยเป็นไปตามนโยบายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายข้อมูล (Network) ภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ให้สามารถเชื่อมโยง รับ - ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ระบบอินเตอร์เน็ต (ISP) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

                   - ประสานงาน  ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์  และหน่วยงานภาคสนาม  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าอนุรักษ์  ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  ให้เป็นปัจจุบัน

                     -   แนะนำ  ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดความรู้ด้านโปรแกรมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง  แก่บุคลากรของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  ให้สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย