THAILAND
0848592
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
524
970
524
839641
25869
48633
848592

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:52
Visitors Counter

JBGMusic

paisalee label


ประวัติความเป็นมา
          สวนรุกขชาติไพศาลี จัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ตามนโยบายของกรมป่าไม้ที่ประสงค์จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติขึ้นในภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสการสถาปนา กรมป่าไม้ ครบรอบ 100 ปี (เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2539) โดยใช้ชื่อว่า สวนรุกขชาติ 100 ปีกรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) เมื่อปี พ.ศ.2545 โอนย้ายไปสังกัดกลุ่มงานวิชาการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ศ.2548 ได้โอนย้ายไปสังกัดสํานักงานหอพรรณไม้ สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 ได้เปลี่ยนชื่อจากสวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) มาใช้ชื่อ “สวนรุกขชาติไพศาลี”

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

 -อนุรักษ์พื้นที่ไว้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้
 -อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลําธาร
 -เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ที่ตั้งและอาณาเขต

          สวนรุกขชาติไพศาลี มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำตกซับสมบูรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนางและป่าเขาสอยดาว ที่ทําการตั้งอยู่ ที่หมู่6 บ้านซับสมบูรณ์ ตําบลวังข่อย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 1,465 ไร่ หรือ 2.34 ตารางกิโลเมตร

 -ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับ ตําบลวังพิกุล อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 -ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ ตําบลภูน้ำหยด อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 -ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับ ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
 -ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ ตําบลตะคล้อ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

 1 1

ลักษณะภูมิประเทศ
        สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นเทือกเขาสูงชัน มีความสลับซับซ้อนพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน (Slope) เกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีความลาดเอียง (Aspect) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตสวนรุกขชาติฯ มีความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-495 เมตร มียอดเขาสูงสุดในพื้นที่ สูงประมาณ 495 และพื้นที่ต่ำสุดอยู่บริเวณที่ตั้ง ที่ทําการสวนรุกขชาติฯ มีความสูงประมาณ 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ทรัพยากรป่าไม้
         ชนิดป่าและพันธุ์พืชที่พบในเขตสวนรุกขชาติไพศาลี จัดได้ว่าเป็น ตัวแทนของชนิดป่าที่พบในเขตพื้นที่ป่าของอําเภอไพศาลี สามารถจําแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้
1.ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) เป็นป่าโปร่งผสมผลัดใบ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดขึ้นปะปนอยู่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้ได้แก่ ประดู่ป่า มะค่าโมง เก็ดแดง ชิงชัน แสมสาร กระพี้เขาควาย งิ้วป่า มะกอก มะกัก พฤกษ์ แดง อะราง โมกมัน ตะแบก เสลา ยมหิน สวอง ตีนเป็ด ตะคร้ำ คูน มะเกลือ มะเดื่อ สะแกแสง ขะเจ๊าะ กระพี้จั่น สําโรง อุโลก มะกล่ำ ต้น มะหวด แคป่า แคทราย แคหางค่าง แจง ตะขบป่า ไผ่ป่า เป็นต้น

2.ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) เป็นป่าผลัดใบ ที่มีไม้เต็ง ไม้รัง เป็นไม้เด่น พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่มีลักษณะแคระแกรน ชนิดพันธุ์ไม้ ที่พบขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้ ได้แก่ เต็งรัง ประดู่ เหียง พะยอม มะม่วงหัว แมงวัน กระบก ติ้ว แต้ว ผักหวาน ปรงป่า หญ้าเพ็ก เป็นต้น
3.ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) เป็นป่าประเภทไม่ผลัดใบ พันธุ์ไม้มีหลายชั้นเรือนยอดขึ้นปะปนกันอยู่ มองดูเขียวตลอดปี พันธุ์ไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ยางนา และตะเคียนหิน

4.ป่าทุ่งหญ้า (Savanna Forest) เป็นพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกทําลายมาก่อนจนสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไป เกิดวัชพืชจําพวกหญ้าขจรจบและหญ้าคาขึ้นมาทดแทนปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่น พันธุ์พืช เดิมที่พบขึ้นปะปนอยู่ในป่าทุ่งหญ้า ได้แก่ โมกมัน สวอง อะราง มะขามป้อม แคทราย เสี้ยวป่า กําจัดต้น ตะคร้ำ สําโรง อุโลก ปอกระสา มะเกลือ บุก เป็นต้น

1 164

ทรัพยากรสัตว์ป่า
          ในเขตสวนรุกขชาติฯ และพื้นที่ป่าเทือกเขาสอยดาว มีสัตว์ป่าหลายชนิด อาศัยอยู่สามารถจําแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จํานวน 23 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สําคัญ ได้แก่ หมาจิ้งจอก แมวดาว นางอาย ชะมดเช็ด อีเห็นธรรมดา เม่นใหญ่แผงคอยาว นิ่ม ลิงแสม กระต่ายป่า กระรอกหลากสี กระแต กระเล็น กระจ้อน เป็นต้น
2. สัตว์เลื้อยคลาน จํานวน 26 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานที่สําคัญ ได้แก่ ตะกวด แย้ กิ้งก่า งูชนิดต่างๆ

3.สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มีจํานวน 15 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สําคัญ ได้แก่ ปูน้ำตก เต่าเหลือง เขียดเหลือง เป็นต้น
4.สัตว์ปีกที่สําคัญ ได้แก่ ไก่ป่า และนก จํานวน 99 ชนิด
5. แมลงที่สําคัญ ได้แก่ จักจั่นงวงช้าง ด้วงขี้ช้าง ด้วง ทางมะพร้าว และผีเสื้อชนิดต่างๆ

สิ่งอํานวยความสะดวก

ศูนย์บริการข้อมูลและนิทรรศการ
บ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว ขนาด 24 คน จำนวน  1 หลัง
บ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว ขนาด 4 คน จำนวน  1 หลัง
บ้านพักค่ายเยาวชน ขนาด 40 คน จำนวน  1 หลัง
บ้านพักค่ายเยาวชน ขนาด 20 คน จำนวน  1 หลัง
อาคารโรงเรียนธรรมชาติศึกษา จำนวน  1 หลัง

ห้องประชุม ขนาด 30 คน จํานวน 1 ห้อง
ห้องประชุม ขนาด 20 คน จํานวน 2 ห้อง
ลานกางเต็นท์และลานกิจกรรม ขนาด 100 คน จํานวน 1 แห่ง
เวทีกลางแจ้ง ขนาด 100 คน จํานวน 1 แห่ง
ห้องสุขา ชาย – หญิง ขนาด 8 ห้อง จํานวน 1 หลัง
ห้องสุขารวมชาย – หญิง ขนาด 10 ห้อง จํานวน 1 หลัง

แหลงท่องเที่ยว
o น้ำตกซับสมบูรณ์
o จุดชมวิวเดิ่นพะยอม
o จุดชมวิวผาแดง
o จุดชมวิวผากระโดน
o ทางเดินศึกษาธรรมชาติดงผักหวาน
o สวนรวมพรรณไม้

การบริการและการใหความรู้ของสวนรุกขชาติไพศาลี
เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนและประชาชน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี
กิจกรรมค่ายพักแรมนันทนาการ
วิทยากรในกิจกรรมต่างๆ
เพาะกล้าไม้เพื่อแจกจ่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูล
สวนรุกขชาติไพศาลี หมู่ 6 ตําบลวังข่อย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 เบอร์โทรศัพท์ 086-6239065
กลุ่มงานวิชาการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ถนนโกสีย์ใต้ ตําบลปากน้ำโพ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 เบอร์โทรศัพท์ 056-221140
ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


LineHorizonGif