THAILAND
0848667
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
599
970
599
839641
25944
48633
848667

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-06-24:15
Visitors Counter

JBGMusic

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี          

          159190 png                           

. ความเป็นมา

          ป่าห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าที่มีความสำคัญและมีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากเป็นแหล่งที่รวมเอาความหลากหลายทางด้านพืชพรรณป่าไม้และสัตว์ป่าไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่  “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า” มาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๕ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันว่า องค์การยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นบัญชีเป็นพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Site)            

         การที่จะอนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก ให้คงไว้ในสภาพที่สมดุลตามธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนั้น  นอกจากการใช้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามโดยอาศัยกฎหมาย และการศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้ว  การให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติในผืนป่าแห่งนี้อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง    

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมป่าไม้เดิม) จึงได้จัดตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้งขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ด้านนี้ต่อไปโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการเงินกู้ OECF หรือ Japan Bank of International Corporation (JBIC) เป็นค่าสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานภายใต้ชื่อโครงการ “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติห้วยขาแข้ง”         

          ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. สิ่งที่น่าสนใจ

          ๓.๑ เป็นสถานที่ในการให้การศึกษา ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับสัตว์ป่า พืชพรรณ ป่าไม้ ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และคุณค่าแหล่งมรดกโลกห้วยขาแข้ง แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

          ๓.๒ เป็นสถานที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาการสื่อความหมาย และคุณค่าของธรรมชาติรวมทั้งนิเวศวิทยา

          ๓.๓ เป็นสถานที่ทัศนศึกษา และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายทางด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

3. การติดต่อ

          สำนักงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  ตั้งอยู่บริเวณ ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

          สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์  หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง  อำเภอห้วยคต  จังหวัดอุทัยธานี  ๖๑๑๗๐

          ทางโทรศัพท์มือถือ  หมายเลข 061-945426

     159143

159147

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วิสัยทัศน์   “โลกแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ”


 

LineHorizonGif