THAILAND
141210
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
1034
0
1533
136584
2081
11544
141210

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2021-08-04:21
Visitors Counter

DSC 0147 1mbskgmbk


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
19/47 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์  : 0-5622-1140 โทรสาร  : 0-5622-2735  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์     เบอร์ภายใน
 ผู้อำนวยการสำนักฯ 12 601
 -งานหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักฯ 603
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง 604
-ฝ่ายการคลัง  605
 -ฝ่ายการพัสดุ 610
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  607
 -ฝ่ายบริหารทั่วไป  608
-ฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล 609
-ฝ่ายอาคารและสถานที่ 602
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 611
-ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 612
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 613
-ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 614
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 615
 -ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  616
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 617
-ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 618
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 619
-ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 620
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ 621
-ส่วนจัดการต้นน้ำ 622
ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 623
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 624
กลุ่มงานกฎหมาย 625
กลุ่มงานวิชาการ 627
ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 628
ศูนย์ SMART PATROL 629

 Map2