THAILAND
0716141
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
237
1917
7187
700157
2916
31256
716141

ไอพีของคุณ: 192.168.102.1
2024-03-03:53
Visitors Counter

JBGMusic

สบอ.12 เข้าร่วมประขุมโดยระบบการประชุมทางไกล(VDO Conference) รับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ของ รมว.ทส มอบนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติฯ เน้นการดำเนินงานแบบ ยกกำลัง 2 บวก 4 รวมกันเป็น ทส. หนึ่งเดียว มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้านป่าไม้และสัตว์ป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ ทุกด้าน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสรุปได้ว่า
1. รมว.ทส. กล่าวว่า ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้วยความตระหนักและมีการปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ จึงจะสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย การดำเนินงานในปี 2564 การบริหารจัดการงานทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อยากให้ขับเคลื่อนงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนงานใหม่ให้ดีขึ้นโดยยึดนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย “ทส.ยกกำลัง 2 + 4” สำหรับการยกกำลัง 2 เป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานได้และมีศักยภาพหรือสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย เพิ่มเติมเครื่องมืออุปกรณ์มุ่งการประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่สนใจงานทรัพยากรป่าไม้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่น Application และ Platform
โดยบวก 4 นั้น หมายถึง บวกที่ 1 คือ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บวกที่ 2 คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน บวกที่ 3 คือ แสวงหาความรู้ตามหลักวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี และ บวกที่ 4 คือ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างองค์ความรู้ของตนเองในหลาย ๆ มิติ รวมไปถึงการติดตามเทคโนโลยี ข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ซึ่งขอให้นำทุกสิ่งมารวมเป็น ทส. หนึ่งเดียว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ
2. รมว.ทส. ได้เน้นย้ำว่า “อส. ต้องดูแลพื้นที่อุทยานซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดิน เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ประเทศ สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน เป็นสถานที่พักผ่อนให้กับทุกคน ความสำเร็จของ อส. ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงิน แต่อยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ สัตว์ป่า และความสุขของนักท่องเที่ยว
3. ให้วางมาตรการในการกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปในแต่ละจุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และได้รับความสุขอย่างเต็มที่ทุกคน ความประทับใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์เกินกว่าที่คาดหวังไว้ เราต้องดูแลอุทยานที่รับผิดชอบให้ดี”
4. เน้นย้ำอุทยานแห่งชาติต้องรักษาความสะอาดของห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงการจัดการขยะในพื้นที่อุทยาน ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด จนทำให้สัตว์ป่าออกมากัดกิน ขอให้ใส่ใจถือเป็นเรื่องสำคัญ
5. การเบิกจ่ายเงินเดือนของ TOR ให้เป็นไปตามกำหนดระยะ หากติดขัดปัญหาด้านใด ให้รีบดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
6. เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ถือเป็นผู้ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด การแต่งชุดเครื่องแบบ ต้องให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่น เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาปกป้อง ดูแล ช่วยแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้น จึงควรสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับภารกิจที่ทำให้ประชาชนได้เข้าใจ ซึ่งจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้ราบรื่น
7. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอุทยานว่า “การอนุรักษ์กับการพัฒนา เป็นเรื่องคนละขั้วกัน แต่มันจะต้องไปควบคู่กัน” และย้ำอีกว่า “ทส.ยกกำลัง 2 + 4 เราอาจจะต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว”
8. ปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวเสริมในช่วงท้ายว่า “ต่อไปอาจจะต้องให้นักท่องเที่ยวกรอกข้อมูลโรคประจำตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของอุทยานเฝ้าระวังและสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที เมื่ออาการของโรคเกิดขึ้น นั่นคือความใส่ใจที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีให้กับนักท่องเที่ยว”
การประชุมครั้งนี้ นายธวัชชัย เพชระบูรณิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12