Logo Infocenter Paro12 News

 

 

LineHorizonGif

 

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กำหนดให้ข้อมุลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านที่นี่


โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทัษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) อ่านที่นี่


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ"  อ่านที่นี่


โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด   อ่านที่นี่


โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง   อ่านที่นี่


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานพิทักษ์ป่า หลักสูตร เทคนิคการเขียนบันทึกตรวจยึดการจับกุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) อ่านที่นี่


โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ กิจกรรม อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) จำนวน ๓ รุ่น อ่านที่นี่


LineHorizonGif

 

Logo Infocenter Paro12 News2


NEWS Krapripเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก้ขอดูได้    อ่านที่นี่

สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้    อ่านที่นี่

สร้างรั้วทับคลอง    อ่านที่นี่

ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ    อ่านที่นี่

ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ    อ่านที่นี่


กรรมการวินิจฉัยไม่เกี่ยว    อ่านที่นี่

กระดาษแผ่นเดียวให้เถอะครับ    อ่านที่นี่

ขอไปทำอะไร    อ่านที่นี่

ต้องมาแบบโปร่งใส    อ่านที่นี่

บ้านผมจะพังไหม    อ่านที่นี่

ผมมีสิทธิ์ไหมครับ    อ่านที่นี่

ผมอยากได้ทั้งหมด    อ่านที่นี่

ไม่ต้องปิดหรอกครับ    อ่านที่นี่

ไม่น่าทำเลย    อ่านที่นี่

รอไปก่อนนะ    อ่านที่นี่

ให้เท่านี้พอนะ    อ่านที่นี่


ขออนุญาตจริงหรือเปล่า    อ่านที่นี่

จัดใหม่แต่แพงกว่า    อ่านที่นี่

ต้องมาแบบโปร่งใส    อ่านที่นี่

ไปพิสูจน์กันเอง    อ่านที่นี่

ไม่อนุญาตแต่ก้เปิดเผยได้    อ่านที่นี่

 

 LineHorizonGif