โครงสร้างหน่วยงาน

หน่วยงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

ส่วนอำนวยการ

 • ฝ่ายสารบรรณ
 • ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 • ฝ่ายการคลัง
 • ฝ่ายการพัสดุ
 • ฝ่ายอาคารและสถานที่
 • ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายคดีและของกลาง
 • ฝ่ายป้องกันรักษาป่า

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 • ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายแผนงานและปฏิบัติการ
 • หน่วยงานภาคสนาม

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายวิชาการและการอนุญาตสัตว์ป่า
 • ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
 • หน่วยงานภาคสนาม

ส่วนอุทยานแห่งชาติ

 • ฝ่ายแผนงานงบประมาณและเงินรายได้
 • ฝ่ายอนุรักษ์จัดการและการอนุญาต
 • ฝ่ายนันทนาการสื่อความหมายและกิจการพิเศษ
 • หน่วยงานภาคสนาม

ส่วนจัดการต้นน้ำ

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ
 • หน่วยงานภาคสนาม

ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม

กลุ่มงานวิชาการ

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการ

กลุ่มงานกฎหมาย

ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายประสานราชการ

ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ ที่ 12 (นครสวรรค์)

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • ฝ่ายสารสนเทศ

งานหน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12