กลยุทธ์

  1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  3. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการป้องกันให้มีประสิทธิภาพและเตือนภัยในป่าอนุรักษ์
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  5. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดในการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่าให้มี  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  6. แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายและพัฒนากลไกเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามและการ บริหารจัดการ     ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบัน