หน่วยงานในสังกัด

ส่วนอำนวยการ  ประกอบด้วย

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ฝ่ายการคลัง
 • ฝ่ายการพัสดุ
 • ฝ่ายสวัสดิการและอาคารสถานที่
 • ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล
 1. ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ประกอบด้วย
  • สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
  • สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร
  • สายตรวจปราบปรามฯ สายที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี
  • ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า (ศปป.) ที่ 1 (หนองแดน) จังหวัดกำแพงเพชร
  • ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า (ศปป.) ที่ 2 (ซับป่าพูล) จังหวัดอุทัยธานี
  • ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า (ศปป.) ที่ 3 (จกกบ) จังหวัดกำแพงเพชร
  • ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า (ศปป.) ที่ 4 (ยอดห้วยแก้ว) จังหวัดนครสวรรค์
 2. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ประกอบด้วย
  • สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครสวรรค์
  • สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดกำแพงเพชร
  • สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  จังหวัดกำแพงเพชร
  • ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทัยธานี
  • ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
  • สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดอุทัยธานี
  • สถานีควบคุมไฟป่าห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
  • สถานีควบคุมไฟป่าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  • สถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร จังหวัดอุทัยธานี
 3. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนแม่วงก์ (3)
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนแม่วงก์ (4)
  • สวนป่าแม่ระกา
  • โครงการฟื้นฟูป่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
  • โครงการฟื้นฟูป่าในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
  • โครงการปลูกป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ (2)
  • โครงการปลูกป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ (3)
  • โครงการปลูกป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ (4)
  • อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า(โครงการจากต้นน้ำถึงปลายน้ำพระบารมีของแม่แก้ปัญหาปวงประชา)
  • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (แปลงที่1)
  • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (แปลงที่2)
  • โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริฯ บ้านป่าคา
  • โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านใหม่ชุมนุมไทร(ป่าคา)
  • โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านโละโคะ
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนแม่วงก์(1)
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนแม่วงก์(2)
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนแม่วงก์(5)
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนคลองลาน
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนวังเจ้า(1)
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนวังเจ้า(2)
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนหน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนหน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก
  • โครงการฟื้นฟูป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 อุทยานแห่งชาติคลองลาน
  • สวนป่าบ้านดง
  • โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านคลองเสลา
  • โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านคลองชะนีบน
  • โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อนหน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง
 4. ส่วนอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย
  • วนอุทยานถ้ำเพชร - ถ้ำทอง จังหวัดนครสวรรค์
  • วนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์
  • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
  • อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
  • อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
  • วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี
  • วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
 5. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประกอบด้วย
  • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
  • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จังหวัดกำแพงเพชร
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
  • เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
  • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดอุทัยธานี
  • สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
  • สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
 6. ส่วนจัดการต้นน้ำ ประกอบด้วย
  • หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก จังหวัดกำแพชร
  • หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน จังหวัดกำแพชร
  • หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น จังหวัดกำแพงเพชร
  • หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
  • หน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
 7. ส่วนประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์
  • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร
  • โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร
 8. กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย
  • สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
  • สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ จังหวัดอุทัยธานี
  • สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) จังหวัดนครสวรรค์
  • สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร
 9. กลุ่มงานกฎหมาย
 10. กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัด
 11. ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 12. ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ 12 (นครสวรรค์)