อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

 

สถานะ อัตรา
ข้าราชการ 98 อัตรา
ลูกจ้างประจำ 67 อัตรา
พนักงานราชการ 518 อัตรา
พนักงานจ้างเหมา 376 อัตรา
รวมทั้งสิ้น 1,059 อัตรา