Amnuaykan

 Jamnong3

นายจำนงค์  สายวงค์ปัญญา

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานด้านบุคคล และสวัสดิการ
  • ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
  • ปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์
  • ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ
  • ปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์
  • ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และการสื่อสาร
  • ปฏิบัติงานด้านการประซาสัมพันธ์และเผยแพร

 

*************************************************************************************************************************************************************

การบริหารงานภายใน

       ส่วนอำนวยการ แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารงาน ภายใน ของ นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๗๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้งนี้

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒. ฝ่ายการคลัง

๓. ฝ่ายการพัสดุ

๔. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

๕. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร

๖. ฝ่ายอาคารและสถานที่

*************************************************************************************************************************************************************

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 

นางปณาลี  อาทิตยวาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

          มอบหมายให้ นางปณาลี อาทิตยวาร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล และรับผิดชอบการบริหารงาบภายในฝ่ายบริหารทั่วไป มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

อัตรากำลัง

                    Nuthkodchanant

                 Nutthidakarn

                  Phanida

              ๑.๑ นางณัฐกชนันท์  อิ่มเอิบ

             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

                ประจำฝ่ายฯ 

    ๑.๒ นางสาวณัฐธิดากาญจน์   แช่มตา

        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

              ประจำฝ่ายฯ

           ๑.๓ นางสาวพนิดา แข็งธัญญกิจ                 

        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                 ประจำฝ่ายฯ

                      Nuthaphorn

                    Arisara

                Sophit

           ๑.๔ นางสาวณัฐภรณ์  สุขนุ่น

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                       ประจำฝ่ายฯ

            ๑.๕ นางสาวอริศรา  สายแวว

                     เจ้าหน้าที่ธุรการ

                        ประจำฝ่ายฯ

                ๑.๖ นางโสภิต  จันทร์แจ้ง

                             คนงาน

                           ประจำฝ่ายฯ

          Suvitta

 

             ๑.๗ นางสุวิตตา  เปียปิยะ

                             คนงาน

                          ประจำฝ่ายฯ

*************************************************************************************************************************************************************

๒.ฝ่ายการคลังมีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

นายกิจพัฒน์     เกลียวคิริกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการคลัง

 

          มอบหมายให้    นายกิจพัฒน์   เกลียวศิริกุล   ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการคลัง  มีหน้าที่   ควบคุม   กำกับ  ดูแล   และรับผิดชอบการบริหารงานภายในฝ่ายการคลัง มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                        Nantnaphat                         Watcharee                        Benjawan

            ๒.๑ นางสาวณนันทภัทร  พงพันธ์    

      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

                        ประจำฝ่ายฯ 

                      ๒.๒ นางวัชรี   ศาสตรา   

                พนักงานการเงินและบัญชี ส 3           

                             ประจำฝ่ายฯ

               ๒.๓ นางเบญจวรรณ   คมขำ    

                     เจ้าพนักงานธุรการ                       

                           ประจำฝ่ายฯ 

                      Phimpaka                         Marinee                       Chayaphol

             ๒.๔ นางสาวพิมพ์พกา  สิงห์แก้ว   

                เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี               

                            ประจำฝ่ายฯ

                   ๒.๕ นางสาวมาริณี   ศุภนคร   

                  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี               

                             ประจำฝ่ายฯ

                 ๒.๖ นายชยพล   เครื่องสนุก

                     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                    

                           ประจำฝ่ายฯ

                        Surath
             ๒.๗ นางสุรัฐ   ธรรมมาพาณิช               
                             
                               คนงาน   
                              
                            ประจำฝ่ายฯ
                       Supreeya  

                   ๒.๘ นางปรัศนียา   แซ่ตั้ง

                               คนงาน   

                            ประจำฝ่ายฯ

 

*************************************************************************************************************************************************************

๓. ฝ่ายการพัสดุ มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

Anong

นางอนงค์ จิรจีรังชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ

 

          มอบหมายให้ นางอนงค์  จิรจีรังชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการพัสดุอีกหน้าที่หนึ่ง  มีหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล และรับผิดชอบการบริหารงานภายในฝ่ายการพัสดุ มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                        Sudarat                         Sukhonthip                      Phornsarang

                    ๓.๑ นางสุดารักษ์  หอมลา   

                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

                               ประจำฝ่ายฯ

              ๓.๒ นางสาวสุคนทิพย์ แก้วทอง

        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  

                             ประจำฝ่ายฯ

             ๓.๓ นางสาวภรสราง   ดำรงรัตน์   

               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ             

                            ประจำฝ่ายฯ

                      Chatchai                         Sunee                       Ladda

            ๓.๔ นายชาติชาย   โลหะเจริญ   

                  พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3                   

                          ประจำฝ่ายฯ

                 ๓.๕ นางสุณี    ฐานพรอนันต์

                         พนักงานพิมพ์ ส 3                      

                            ประจำฝ่ายฯ

               ๓.๖ นางสาวลัดดา    วงษ์คลัง       

                 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                

                            ประจำฝ่ายฯ

                       Tawan
 
 

              ๓.๗ นางสาวตะวัน  โพธิ์เขียว   

                    เจ้าพนักงานธุรการ                          

                          ประจำฝ่ายฯ

 
                         Sujira  
 

                   ๓.๘ นางสุจิรา รัตนพิบูลย์  

                              คนงาน                                 

                           ประจำฝ่ายฯ

 

*************************************************************************************************************************************************************

๔. ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 Suthasinee

นางสาวสุธาสินี บุญอยู่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล

 

          มอบหมายให้  นางสาวสุธาสินี  บุญอยู่  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล  มีหน้าที่  ควบคุม  กำกับดูแล  และรับผิดชอบการบริหารงานภายในฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล  มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                        Nattaphong                         Iyawarin                      Patmawaree

                    ๔.๑ นายณัฐพงค์ สีสมุทร์     

                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

                              ประจำฝ่ายฯ

          ๔.๒  นางสาวไอยวริญช์  เกตุแก้วทอง

                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                             ประจำฝ่ายฯ

              ๔.๓ นางปัทมาวรีย์   พิมพ์นาค  

           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       

                            ประจำฝ่ายฯ

*************************************************************************************************************************************************************

๕.ฝ่ายอาคารและสถานที่ มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

นายพงษ์ศักดิ์  ตรีธนสมบัติ 

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่

 

           มอบหมายให้  นายพงษ์ศักดิ์  ตรีธนสมบัติ  ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่  มีหน้าที่  ควบคุม  กำกับดูแลสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒  และรับผิดชอบการบริหารงานภายในฝ่ายอาคารและสถานที่ มีอัตรากำลังและภาระหน้าที่  ดังนี้

                        Thanaphol                         Prasith                       Shusin

                  ๕.๑  นายธนพล  แคล้วรอดภัย

                           พนักงานวิทยุ  ส2

                              ประจำฝ่ายฯ

               ๕.๒  นายประสิทธิ์   เฉยปัญญา

                          พนักงานวิทยุ  ส 2                

                              ประจำฝ่ายฯ

                     ๕.๓ นายชูสิน   เล่งอี้   

                            ช่างไม้ ช 2                         

                            ประจำฝ่ายฯ

                        Suthin                          Somkhid                        Weerawat

                    ๕.๔ นายสุทิน   ทองอินทร์      

                         พนักงานพิทักษ์ป่า                

                             ประจำฝ่ายฯ

                      ๕.๕ นายสมคิด   ไข่รัสมี          

                           พนักงานพิทักษ์ป่า                   

                               ประจำฝ่ายฯ

                  ๕.๖นายวีระวัฒน์   จำเริญศรี        

                                 คนงาน                            

                               ประจำฝ่ายฯ

                           Sommai  
 

                 ๕.๗ นางสมหมาย   เฉลิมพันธ์      

                                  คนงาน                             

                               ประจำฝ่ายฯ

 
                            Naruephorn  
 

                     ๕.๘ นางสาวนฤภร  แร่อ่อน            

                      บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน        

                               ประจำฝ่ายฯ

 

*************************************************************************************************************************************************************

๖. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

Kampol2

นายกำพล โมลัยรักษ์

นิติกรชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

          มอบหมายให้นายกำพล โมลัยรักษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นผู้นำด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าใม้และสัตว์ปา ตลอดจนการจัดงานวันสำคัญต่างๆ มีอัตรากำลังและภาระหน้าที่ ดังนี้ อัตรากำลัง

                                        suphakorn                                            IMG 0063

                                  ๖.๑ นางสาวสุภากร ดีปัญญา      

                                          เจ้าหน้าที่ธุรการ                  

                                            ประจำฝ่ายฯ

                                  ๖.๒ นายธนพิสิฐ ภิวัฒน์นราพร

                                  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

                                                ประจำฝ่ายฯ

*************************************************************************************************************************************************************

ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑.ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน ให้ขออนุมัติไปราชการจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทุกครั้ง

๓.รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทราบ

๔.อนุมัติให้จัดซื้อฟิล์มสี ฟิล์มขาว-ดำ ฟิล์มสไลด์ และอัดล้าง ขยายภาพสี ภาพขาว-ดำ  ภาพสไลด์  หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพ  แต่ต้องเป็นไปโดยประหยัด

๕.อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๕๐๒/๓๘๙๗๓  ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖

 LineHorizonGif