fuenfoo

wattanapong2

นายวัฒนพงษ์  สุกใส

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

              -  กำหนดแผนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการกำกับควบคุมดูแล  และประสานงานด้านการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่อนุรักษ์

-  ศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์   ฟื้นฟูทรัพยากร    และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์

                    -  ดำเนินงานโครงการทรัพยากรที่ดินป่าไม้  กิจกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์

                    -  รวบรวมข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานของส่วน/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง

                    -  ดำเนินงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

                    -  ดำเนินงานโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

                    -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงานภายใน

                   ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ  ข้าราชการ  และพนักงานราชการ  โดยให้อยู่ในความควบคุม  กำกับ ดูแล  และบริหารงาน ของ นายวัฒนพงษ์   สุกใส  ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๑๕/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   ดังนี้

๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒.ฝ่ายจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

๓.ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

๔.ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

๕.ศูนย์อำนวยการโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

*************************************************************************************************************************************************************

๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 

Thanawat

            นายธนวัฒน์    รักเพ็ง          

       เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน    

    หน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

อัตรากำลัง

            Nonglux

๑.๑ นางสาวนงลักษณ์  เขียวเรืองงาม

คนงาน

ประจำฝ่ายฯ

    

หน้าที่ความรับผิดชอบ               

                   -  ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณทั่วไป

                   -  ปฏิบัติงานด้านแผนงาน และติดตามประเมินผล

                   -  จัดหาและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และครุภัณฑ์

                   -  ปฏิบัติงานด้านบุคลากร

                   -  ควบคุมดูแลอาคารสำนักงานและยานพาหนะของส่วนฟื้นฟูฯ

                   -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*************************************************************************************************************************************************************

๒. ฝ่ายจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์  มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

Anant2

      นายอนันต์    สิงห์ชาติ       

         นายช่างสำรวจชำนาญงาน         

    หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์

อัตรากำลัง

                       received 2374562425905295

๒.๑ นายอนุสรณ์  โมห้างหว้า

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  

ประจำฝ่ายฯ 

                      76075 re

                ๒.๒  นายภูหฤษฏ์  วะระชีวะ  

                  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ    

                            ประจำฝ่ายฯ                 

                     Sirintra

                 ๒.๓ น.ส.ศิรินทรา รักษากลิ่น     

                       เจ้าพนักงานธุรการ                  

                            ประจำฝ่ายฯ    


หน้าที่ความรับผิดชอบ

-  ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑  ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

-  ประสานและตรวจสอบการใช้พื้นที่ตามโครงการต่าง ๆ   ของหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

-  สำรวจ  ออกแบบ  และจัดทำเครื่องหมาย   แสดงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้  จัดทำแผนที่  จัดทำรั้วลวดหนามและจัดทำฝังหลักเขตแนวเขตป่าอนุรักษ์  ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านสำรวจ รังวัด

-  รวบรวมข้อมูลการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

-  ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ   อาทิเช่น   การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) , การจัดที่ดินให้ชุมชน (คทช.) การผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์

-  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

 

received 283193202401347 crop

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัททนันทน์  ชัยปัญญา   

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์

 

อัตรากำลัง

๓.๑ นายอนุสรณ์  โมห้างหว้า

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ประจำฝ่ายฯ  อีกหน้าที่หนึ่ง

๓.๒  นายสมพงษ์  จันทร์สุมาวงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง 
๓.๓ นางประทุม  แสงน้อย  คนงานเกษตร ประจำฝ่ายฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

-  กำหนดแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งการกำกับควบคุมดูแลและประสานงานด้านการฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศน์ ในพื้นที่อนุรักษ์

-  ศึกษาวิเคราะห์ และปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์

-  ควบคุม  กำกับ  ดูแล และติดตามผล  การปลูกป่าและบำรุงป่าของหน่วยงานภาคสนามในสังกัดของส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*************************************************************************************************************************************************************

 

๔.สวนป่า/โครงการ

ท้องที่จังหวัดนครสวรรค์   กำแพงเพชร   อุทัยธานี  และพิจิตร    รวม  53  สวนป่า/โครงการ 

*************************************************************************************************************************************************************

๕.แปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวะเฉลิมพระเกียรติ

ท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร และให้ข้าราชการปฏิบัติงานทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำแปลง

*************************************************************************************************************************************************************

๖.ศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยานฯ มีอัตรากำลัง และหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

อัตรากำลัง

๖.๑  นายวัฒนพงษ์   สุกใส
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

๖.๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัททนันทน์  ชัยปัญญา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประจำศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
๖.๓ นายธนวัฒน์  รักเพ็ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ  อีกหน้าที่หนึ่ง
๖.๔ นายสมพงษ์  จันทร์สุมาวงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                   -   ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่พักสงฆ์ในพื้นที่รับผิดชอบ  ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘

                   -   ดำเนินการโครงการพุทธอุทยานฯ  ให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด

                   -   จัดทำแผนงาน  เป้าหมาย  กิจกรรม  จัดทำคำของบประมาณ

                   -   กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน

                   -   รายงานผลการดำเนินงาน  และปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

                   -   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๗.โครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี  รวม  10  โครงการ 

*************************************************************************************************************************************************************

๘.ศูนย์อำนวยการโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

อัตรากำลัง

๗.๑  นายวัฒนพงษ์   สุกใส
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

๗.๒ นายธนวัฒน์  รักเพ็ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ  อีกหน้าที่หนึ่ง

                   

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

-  อำนวยการการทำงานตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

       -  ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้

              -  ประสานงานกับทุกองค์กร บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนและดำเนินการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ป่าไม้   

              -  ศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  หรือการวิจัยชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในแต่ละชุมชนอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

              -  ศึกษารูปแบบ  แนวทาง  วิธีการที่เหมาะสม  เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่

              -  ให้ข้อคิด คำปรึกษา และเสนอแนะแก่สังคม สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไปและอื่นๆเกี่ยวกับการจัดการชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              -  ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 *************************************************************************************************************************************************************

๙.โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

ปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง  จังหวัดกำแพงเพชร 

*************************************************************************************************************************************************************

ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑.ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน ให้ขออนุมัติไปราชการจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒  ทุกครั้ง

๓.รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทราบ

๔.อนุมัติให้จัดซื้อฟิล์มสี ฟิล์มขาว-ดำ ฟิล์มสไลด์ และอัดล้าง ขยายภาพสี ภาพขาว-ดำ  ภาพสไลด์  หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพ  แต่ต้องเป็นไปโดยประหยัด

๕.อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๕๐๒/๓๘๙๗๓  ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖

LineHorizonGif