tonnam

 Anupong 2

นายอนุพงษ์ สมบูรณ์นาวากุล

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

หน้าที่รับผิดชอบ

                    -  กำหนดแผนปฏิบัติการ และประสานการจัดทำแผนด้านการบริหารจัดการต้นน้ำ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

                    -  ควบคุมติดตามการดำเนินงานและประสานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารของหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

การบริหารงานภายใน

                   ส่วนจัดการต้นน้ำแบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  และบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ  โดยให้อยู่ในความควบคุม  กำกับ  ดูแล  และบริหารงานของ   นายอนุพงษ์   สมบูรณ์นาวากุล  ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ   ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ    ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ   สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช ที่  ๒๕๕๗/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ .๒๕๕๗   ดังนี้

๑.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๒.  ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ

*************************************************************************************************************************************************************

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

Rataphon

 นายรัตพล  ภาคภูมิกมลเลิศ  

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

อัตรากำลัง

Amornrat3

๑.๒ นางอมรรัตน์  ศิริมากร    

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ    

ประจำฝ่ายฯ

Panor

๑.๒ นางสาวพนอ จันทร์ศรีทอง 

                                     นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

ประจำฝ่ายฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                      -  งานสารบรรณทั่วไป

                      -  งานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

                      -  งานแผนงานติดตามและประเมินผล

                      -  งานการเจ้าหน้าที่

                      -  ปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*************************************************************************************************************************************************************

๒. ฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ   มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                   Sithi2

นายสิทธิ  จันทร์เดช  

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน    

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและปฏิบัติการ

 

อัตรากำลัง

Amornrat3

๑.๒ นางอมรรัตน์  ศิริมากร    

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ    

ประจำฝ่ายฯ

Panor

๑.๒ นางสาวพนอ จันทร์ศรีทอง 

                                     นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

ประจำฝ่ายฯ

หน้าที่ความรับผิดฃอบ

                     -  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาการด้านบริหารจัดการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่ต้นน้ำ

                     -   สำรวจจัดทำข้อมูลพื้นฐานและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำแผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการต้นน้ำ

                     -   พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำเผยแพร่สู่สาธารณะ

                     -  กำหนดรูปแบบ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติในการมีส่วนร่วม โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก และการประชาสัมพันธ์ สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนทั่วไป

                      -  พัฒนาและสาธิตการอนุรักษ์ต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ต้นน้ำแบบบูรณาการของลุ่มน้ำในพื้นที่

                      -  รวบรวมจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี    
                      -  ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำให้หน่วยงานภาคสนาม

                      -  ปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๑ ฒศ ๑๔๓๕ กรุงเทพมหานคร  ปฏิบัติงานประจำส่วนจัดการต้นน้ำ

 *************************************************************************************************************************************************************

หน่วยงานภาคสนาม จำนวน  5  หน่วยงาน  ดังนี้

    หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น จังหวัดกำแพงเพชร

           มอบหมายให้  นายยุทธนา ดีสวน  ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น   ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืชที่  ๒๗๒๘/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  มีอัตรากำลัง  ดังนี้

๑. นายมานะ มโนเย็น   

พนักงานพิทักษ์ป่า

ประจำหน่วยฯ

          ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บม - ๓๒๒๑ นครสวรรค์และทะเบียน ๘๒-๓๔๖๔ นครสวรรค์ และรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางหมายเลขทะเบียน ตค - ๓๕๘๗ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น

          หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน  จังหวัดกำแพงเพชร

          มอบหมายให้  นายสิทธิ  จันทร์เดช  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน   ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ที่  ๑๑๓๙/๒๕๕๔    ลงวันที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง - ๕๑๙๖ ราชบุรีและทะเบียน ๘๒-๓๔๖๓ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน

          หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

          มอบหมายให้  นางอมรรัตน์  ศิริมากร  ตำแหน่ง   นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ   ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า   ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ที่ ๒๘๔๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ผ-๘๕๓๘ นครสวรรค์  ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า

           หน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

           มอบหมายให้  นายรัตพล  ภาคภูมิกมลเลิศ  ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก  ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ที่  ๒๕๕๘/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บม - ๓๒๒๒ นครสวรรค์  และทะเบียน ๘๒ - ๓๔๖๒ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำขุนหมาก

           หน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง  จังหวัดอุทัยธานี

           มอบหมายให้  นายประกิจ  พวงระย้า  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง  ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ที่ ๑๖๐๖/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒   มีอัตรากำลัง  ดังนี้

๑. สมภาร  เทพจันดา

คนงาน

ประจำหน่วยฯ
๒. นายสมเกียรติ แสนละเอียด คนงาน  

ประจำหน่วยฯ

           ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บย - ๓๗๐๒ นครสวรรค์ และทะเบียน ๘๑-๘๓๕๕ นครสวรรค์ ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                   -  ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

                   -  ดูแลทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงาน

                   -  สำรวจวางแผนและบริหารจัดการลุ่มน้ำให้สมดุลอย่างยั่งยืน

                   -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 *************************************************************************************************************************************************************

ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑.ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน ให้ขออนุมัติไปราชการจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทุกครั้ง

๓.รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทราบ

๔.อนุมัติให้จัดซื้อฟิล์มสี ฟิล์มขาว-ดำ ฟิล์มสไลด์ และอัดล้าง ขยายภาพสี ภาพขาว-ดำ ภาพสไลด์  หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพ  แต่ต้องเป็นไปโดยประหยัด

๕.อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๕๐๒/๓๘๙๗๓  ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖

LineHorizonGif