forestanimal

 

Chalong

นายฉลอง  นุ้ยฉิม

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • กำหนดแผนปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า กับชุมชนท้องถิ่น และส่วนราชการภูมิภาค
  • ประสานความร่วมมือและผลักดัน มาตรการการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการภูมิภาค
  • แก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทางการบริหารร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน สังกัด และส่วนราชการอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวช้องภายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช หน่วยงานเอกซนที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่รับผิดชอบ
  • พัฒนาแนวทางวิธีการ ในการส่งเสริมให้ ชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค ให้มีความรู้สึก หวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  • ติดตาม รวบรวม ประเมินผล การปฏิบัติงานการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏีป่ตงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 


 

การบริหารงานภายใน

               ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความ ควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานของ นายจตุรเทพ โควินทวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามคำสั่งกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๔๘๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

 ๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ๒. ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

 

 

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑) นายสมเกียรติ ศรีแก้ว                เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน          ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๒) นางสาวรุ่งทิพา   ปาด้วง            เจ้าหน้าที่ธุรการ                             ประจำฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณทั่วไป

๒) ปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณ การเงิน และบัญชี

๓) ปฏิบํติ-งานด้าน,พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

๔) ปฏิบัติงานด้านการข่าวเพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานของ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า

๕) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานอื่นๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

๒. ฝ่ายประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๒.๑ นายฉลอง นุ้ยฉิม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

๒.๒ นายสมเกียรติ ศรีแก้ว    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำฝ่ายๆ อีกหน้าที่หนึ่ง

๒.๓ นายสุรัตน์      สร้อยรอด เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำฝ่ายฯ

๒.๔ นายสรศักดั    ศัลา          พนักงานขับรถยนตั ส ๒    ประจำฝ่ายฯ

๒.๔ นางสาวรุ่งทิพา ปาด้วง    เจ้าหน้าที่ธุรการ         ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

๒.๕ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

ทำหน้าที่ผู้ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำจังหวัดนครสวรรค์

๒.๖ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน

ทำหน้าที่ผู้ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

๒.๗ หัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ทำหน้าที่ผู้ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำจังหวัดอุทัยธานี

๒.๘ หัวหน้าสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร

ทำหน้าที่ผู้ประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประจำจังหวัดพิจิตร

 

ภาระหน้าที่

๑) กำหนดแผนปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า กับชุมชนท้องถิ่น และ ส่วนราชการในภูมิภาค

๒) ประสานความร่วมมือ และผลักตันมาตรการ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า กับชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค

๓) แก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ทางการบริหารร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดและส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่รับผิดชอบ

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช และหน่วยงานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่  

๕) พัฒนาแนวทาง วิธีการ ในการส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และส่วนราชการในภูมิภาค ให้มีความ รู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

๖) ติดตาม รวบรวม ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ

๗) ประสานงานกับจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ ดำเนินการตามแผน และประสานขอรับการสนับสบุนงบประมาณจากจังหวัด กลุ่มจังหวัด องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกซน

๘) ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และบูรณาการแผนงาน/ โครงการและงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๙) ประสานงานกับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) คณะทำงาน

เกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัด และประสานหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๒ เพื่อสนับสบุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

๑๐) เข้าร่วมประชุม ร่วมกิจกรรม ตลอดจนประสานงานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๔ จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)

๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

 LineHorizonGif