Law

 

นายกำพล โมลัยรักษ์

นิติกรชำนาญการ  หัวหนัากลุ่มงานกฎหมาย

 

 

บริหารงานภายใน

                    กลุ่มงานกฎหมาย แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ชอง ข้าราชการและพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล ของ นายกำพล โมลัยรักษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหนัากลุ่มงานกฎหมาย

 

อัตรากำลัง

  meraya   

Suphasheep       นายศุภชีพ  โมลัยรักษ์

                   นิติกร

 

ภาระหน้าที่

๑) ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป่าไม้

๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรม และสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง และทางอาญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๓) งานสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

๔) ดำเนินการพิจารณาวินิจฉัย ตอบปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒

๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 LineHorizonGif