info

 

wattanapong2

นายวัฒนพงษ์  สุกใส

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบริหารงานภายใน

                           ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการลื่อสาร แน่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของข้าราชการและพนักงานราชการ      โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล ของ นายวัฒนพงษ์  สุกใส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

IMG 0063

นายธนพิสิฐ ภิวัฒน์นราพร

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

ภาระหน้าที่

๑. กำหนดแผนปฏิบัติการควบคุมกำกับดูแลประสานงานด้านการจัดการระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยเป็นไปตามนโยบายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายข้อมูล (Network) ภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ให้สามารถเชื่อมโยง รับ - ส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง ประสานงานกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.ประสานงานและรวบรวมข้อมูล ด้านการบริหารจัดการทุกภารกิจชองสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ เพื่อออกแบบจัดทำเว็บไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ให้มีเนื้อหาข้อมูลเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๔. แนะนำให้คำปรึกษา และถ่ายทอดความรู้ด้านโปรแกรมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้สนใจรวมทั้ง ดำเนินการแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ   ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ภายในสำนักและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

 

ภาระหน้าที่

๑) ดำเนินการกิจกรรมการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การปฏิบัติงานของสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๑๒ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๓) ผลิตสื่ออประชาสัมพันธ์

๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------