plant

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟินฟูป่าต้นนํ้า และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ในท้องที่รับผิดชอบชองสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) ให้สัมฤทธิ้ผลตามเป้าหมาย
  • เป็นหน่วยงานอำนวยการด้านแผนงาน งบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงาน สถิติ ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการปลูกป่าและต็นฟูป่าต้นนํ้า และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
  • เป็นหน่วยงานประสานงาน สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานภายใน

                        ศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและปีนฟูป่าต้นนํ้า และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) ศูนย์บริหาร โครงการปลูกป่าและฟินฟูป่าต้นนํ้าฯ ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ ข้าราชการและพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับ ดูแลและการบริหารงานของ นายวัฒนพงษ์ สุกใส นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่งตามคำสั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพืช ที่ ๑๖๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ฝ่ายอำนวยการ

๒. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๓. ฝ่ายสารสนเทศ

 

๑. ฝ่ายอำนวยการ

๑) นายสมพงษ์    จันทร์สุมาวงศ์    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน    ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๒) นายมนุ          สุปิยะพาณิชย์    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน    ประจำฝ่ายฯ

๓) นางสาวคิรินทรา รักษากลิ่น      เจ้าพนักงานธุรการ                   ประจำฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

           รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบริหาร งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน และบัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์ การจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

           ๑. งานบริหาร ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การจัดทำทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือของ หน่วยงาน การบริหารการเงิน การบัญชี ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ และควบคุมกำกับดูแลพัสดุของ หน่วยงาน รวมทั้งระบบข้อมูลอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน

           ๒. งานนิเทศงาน ทำหน้าที่ติดตามผลงาน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรม ฝึกสอน สังเกตการณ์ กระตุ้นแก้ไข และส่งเสริมงานที่รับผิดชอบและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตให้ดีขึ้น

 

๒. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๑) นายธนวัฒน์          รักเพ็ง        เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน        ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๒) นายสิทธิ              จันทร์เดช    เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน       ประจำฝ่ายฯ

๓) นางสาวสุกัญขณา  ชื่นอยู่         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            ประจำฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

            รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ การประสานงานเกี่ยวกับ การ ดำเนินงานระหว่างสำนักงานฯ กับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้

            ๑. งานแผนงาน ทำหน้าที่วิเคราะห์ ประมาณการ และประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิป่ตงาน โดยจัดทำและเสนอขอ งบประมาณให้ครอบคลุมนโยบาย จัดทำงบประมาณรายจ่าย และจัดเตรียมข้อมูลในการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี และประสานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประกอบการ จัดตั้งงบประมาณ

            ๒. งานงบประมาณ ทำหน้าที่เร่งรัด ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

 

 

๓. ฝ่ายสารสนเทศ

๑) นายอนันต์              สิงห์ชาติ        นายช่างสำรวจชำนาญงาน           ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฯ

๒) นายอนุสรณ์           โมห้างหว้า      นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ           ประจำฝ่ายฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

๓) นางสาวคิรินทรา      รักษากลิ่น       เจ้าพนักงานธุรการ                     ประจำฝ่ายฯ

 

ภาระหน้าที่

            รับผิดชอบและประสานงานเชื่อมโยงจัดทำข้อมูลการพื่นฟูป่าและระบบนิเวศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานต่างๆ ด้งนี้

            ๑. งานระบบข้อมูลและข่าวสาร ทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การวิเคราะห์ และการเผยแพร่ข้อมูลทุกชนิดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระเบียบ

            ๒. งานวิชาการ ทำหน้าที่จัดระบบและปรับปรุงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงานด้านวิชาการ การจัดอบรมสัมมนาทางด้านเทคโนโลยี แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิจัย ประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง