danger

 

การบริหารงานภายใน

๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มีหน้าที่ในการ ควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. รองผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติ ดังนี้

๒.๑ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

๒.๒ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

๒.๓ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

๒.๔ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

๒.๕ ผู้อำนวยการส่วนต็นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

๒.๖ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริกิจการพิเศษ

๒.๗ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นนํ้า

๒.๘ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๒.๘ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๒.๙ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและพินฟูป่าต้นนํ้าฯที่ ๑๒ (นครสวรรค์)

๒.๑๐ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ๒.๑๑ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

๒.๑๓ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓. การบริหารงานและภาระหน้าที่ ประกอบด้วย

๓.๑ ส่วนอำนวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) จัดทำแผนและงบประมาณ

๒) ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป งานสารบรรณ และมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน การดำเนินงานจากส่วนต่าง ๆ ภายในศูนย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง ให้เป็นไป ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ'หมาย

๓) การประชุม ได้แก่ การดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานผล การประชุมต่างๆ ของศูนย์

๔) ติดตามผล ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์

๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓.๒ ส่วนวิชาการและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งในแผนที่จะต้องแสดงพื้นที่ที่คาดว่า อาจเกิดอันตราย และพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงเส้นทางอพยพที่ชัดเจน

๒) ประสานงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ จากทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ คาดว่าอาจเกิดอันตราย และพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงเส้นทางอพยพที่ซัดเจน

๓) เตรียมความพร้อมด้านระบบติดต่อสื่อสาร และอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงการติดต่อ สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้

๔) เฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงาน ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัย รวมทั้งจัดทำประกาศ ภัยพิบัติฉุกเฉิน

๕) รายงานข้อมูลการตรวจวัดพื้นฐาน เช่น ปริมาณนํ้าฝน ความเร็วลม หรือค่าอื่นๆ ที่มีอุปกรณ์ตรวดวัด ให้กับส่วนกลางทุกวัน หรือตามที่ได้กำหนดไว้

๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ ส่วนปฏิบัติการและฟื้นฟู มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑) จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือและพื่นฟูตามประเภทของภัยพิบัติ และ ดำเนินการซักซ้อมตามแผน

๒) รวบรวมข้อมูลด้านกำลังพล ข้อมูลด้านยานพาหนะ เครื่องจักรกลประเภทต่างๆ และข้อมูลด้านการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร Internet พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนรายซื่อการติดต่อ ของบุคลากรทุกระดับ

๓) จัดเตรียมกำลังพลของหน่วยงาน พร้อมทั้งประสานกำลังพลจากหน่วยงานอื่นๆ หรืออาสาสมัครกลุ่มต่างๆ

๔) จัดเตรียมยานพาหนะ และเครื่องจักรกลประ๓ทต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อการ กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และซ่อมแซม ปรับปรุงทรัพย์สืน ของทางราชการ ในพื้นที่รับผิดชอบ

๕) จัดให้มีระบบสื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเกิดเหตุ ๖) จัดให้มีหน่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรับบริจาคสิ่งของหรือเงิน เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดเตรียมเครื่องยังชีพ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับ ความเสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆ และ ประสานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ ส่วนประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหน้าที่ประสานงานการให้ข่าวและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การเตือนภัย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานและภารกิจของศูนย์รายงานสถานการณ์ และสร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์การเตือนภัยกับสื่อต่างๆ โดยดำเนินการตังนี้

๑) ประชาสัมพันธ์การให้ข่าวและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเผชิญเหตุ ของเจ้าหน้าที่ โดยผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เข่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ป้ายประซาสัมพันธ์ internet sms หรือโดยวิธีการอื่นๆ

๒) ประสานงานสื่อมวลซน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลซน ในส่วนภูมิภาค ในการทำข่าวภัยพิบัติในพื้นที่โห้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

๓) รายงานสถานการณ์ ลำดับเหตุการณ์ ชั้นดอนการช่วยเหลือและสรุปผล การดำเนินงาน พร้อมภาพข่าว และรายงานให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชทราบ

๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย