Front

 

การบริหารงานภายใน

               งานหน้าห้องผู้อำนวยการสำนัก แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายใน และกำหนด หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ ช้าราชการและพนักงานราชการ โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแล ของ นางอนงค์ จิรจีรังชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้างานฯ มีอัตรากำลังและ ภาระหน้าที่ ดังนี้

๑)นางอนงค์   จิรจีรังชัย              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   ทำหน้าที่หัวหน้างานฯ

๒)นางสาวนันทวัน   คล่องณรงค์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

๓)นายธนพล    แคล้วรอดภัย       พนักงานวิทยุ ระดับ ส ๒

๔)นางสาวสุกัญชณา   ชื่นอยู่       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ภาระหน้าที่

๑) จัดระเบียบวาระงานชองผู้อำนวยการสำนัก

๒) กลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนัก

๓) ติดต่อประสารงานราชการตามฃ้อลั่งการของผู้อำนวยการสำนัก

๔) จัดทำรายงานการประชุมและติดตามข้อสั่งการหรือมติที่ประชุม

๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย