Subsomboon

 

สวนรุกขชาติไพสาลี  (100 ปี กรมป่าไม้ ซับสมบูรณ์)  จังหวัดนครสวรรค์

 

1 1
            สวนรุกขชาติ
100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ100ปี ของการสถาปนากรมป่าไม้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ และให้อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2539 เป็นต้นมาสวนรุกขชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ในท้องถิ่นและในพื้นที่ใกล้เคียง นำมาปลูกรวบรวมไว้  เพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเก็บเมล็ดไม้ ปัจจุบันสมควรให้รวบรวมไว้ทั้งพืช ใช้ประโยชน์ เนื้อไม้ พืชกินได้ พืชสมุนไพร พืชมีพิษ รวมทั้งพืชให้ดอกสวยงามต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

        สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ซับสมบูรณ์ มีเนื้อที่ 1,465 ไร่ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ตามนโยบายของกรมป่าไม้ ที่ประสงค์ให้มีการจัดตั้งสวนพฤษศาสตร์และสวนรุกขชาติขึ้นในภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสการสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 100 ปี (18 กันยายน 2539) โดยสำนักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์ได้เสนอพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บริเวณลุ่มน้ำตกซับสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง และป่าเขาสอยดาว หมู่ 6 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้ง 

         ต่อมาได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้ ประกาศจัดตั้งให้เป็นสวนรุกขชาติ 1 ใน 5 แห่งของประเทศ ที่ให้ใช้ชื่อว่า "สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้" ทำหน้าที่เพื่ออนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมพืชและปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ ในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤษศาสตร์ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และ   เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ มีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพกว้างไกล มีจุดพักแรมบนยอดสอยดาวเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ในช่วงฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวเย็นมาก จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทายช่วงนี้อย่างมาก

 

111111111111111111

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ทำการ

สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์)  หมู่6 บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
สวนรุกขชาติไพศาลี มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำตก
ซับสมบูรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง
และป่าเขาสอยดาว  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 1,465 ไร่ หรือ 2.34 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ มีเขตติดต่อกับ ตำบลตะคล้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
และตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

 Untitled

 

ลักษณะภูมิประเทศ
        สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นเทือกเขาสูงชัน มีความสลับซับซ้อนพื้นที่ ส่วนใหญ่มีความลาดชัน (Slope) เกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีความลาดเอียง (Aspect) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตสวนรุกขชาติฯ มีความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-495 เมตร มียอดเขาสูงสุดในพื้นที่ สูงประมาณ 495 และพื้นที่ต่ำสุดอยู่บริเวณที่ตั้ง ที่ทำการสวนรุกขชาติฯ มีความสูงประมาณ 100 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ทรัพยากรป่าไม้
       ชนิดป่าและพันธุ์พืชที่พบในเขตสวนรุกขชาติไพศาลี จัดได้ว่าเป็นตัวแทนของชนิดป่าที่พบในเขตพื้นที่ป่าของอำเภอไพศาลี สามารถจำแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้
        1.ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) เป็นป่าโปร่งผสมผลัดใบ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดขึ้นปะปนอยู่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้ได้แก่ ประดู่ป่า มะค่าโมง เก็ดแดง ชิงชัน แสมสาร กระพี้เขาควาย งิ้วป่า มะกอก มะกัก พฤกษ์ แดง อะราง โมกมัน ตะแบก เสลา ยมหิน สวอง ตีนเป็ด ตะคร้ำ คูน มะเกลือ มะเดื่อ สะแกแสง ขะเจ๊าะ กระพี้จั่น สำโรง อุโลก มะกล่ำ ต้น มะหวด แคป่า แคทราย แคหางค่าง แจง ตะขบป่า ไผ่ป่า

         2.ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) เป็นป่าผลัดใบ ที่มีไม้เต็ง ไม้รัง เป็นไม้เด่น พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่มีลักษณะแคระแกรน ชนิดพันธุ์ไม้
ที่พบขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้ ได้แก่ เต็งรัง ประดู่ เหียง พะยอม มะม่วงหัวแมงวัน กระบก ติ้ว แต้ว ผักหวาน ปรงป่า หญ้าเพ็ก เป็นต้น
         3.ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) เป็นป่าประเภทไม้ผลัดใบ พันธุ์ไม้มีหลายชั้นเรือนยอดขึ้นปะปนกันอยู่ มองดูเขียวตลอดปี พันธุ์
ไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ ยางนา และตะเคียนหิน

      4.ป่าทุ่งหญ้า (Savanna Forest) เป็นพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกทำลายมาก่อนจนสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไป เกิดวัชพืชจำพวกหญ้าขจรจบและหญ้าคาขึ้นมาทดแทนปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่น พันธุ์พืชเดิมที่พบขึ้นปะปนอยู่ในป่าทุ่งหญ้า ได้แก่ โมกมัน สวอง อะราง มะขามป้อม แคทราย เสี้ยวป่า กำจัดต้น ตะคร้ำ สำโรง อุโลก ปอ
กระสา มะเกลือ บุก เป็นต้น

ทรัพยากรสัตว์ป่า
         ในเขตสวนรุกขชาติฯ และพื้นที่ป่าเทือกเขาสอยดาว มีสัตว์ป่าหลายชนิด อาศัยอยู่สามารถจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
         1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 23 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญ ได้แก่ หมาจิ้งจอก แมวดาว นางอาย ชะมดเช็ด อีเห็นธรรมดา
เม่นใหญ่แผงคอยาว นิ่ม ลิงแสม กระต่ายป่า กระรอกหลากสี กระแต กระเล็น กระจ้อน เป็นต้น
         2. สัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 26 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานที่สำคัญ ได้แก่ ตะกวด แย้ กิ้งก่า งูชนิดต่างๆ

         3.สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มีจำนวน 15 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สำคัญ ได้แก่ ปูน้ำตก เต่าเหลือง เขียดเหลือง เป็นต้น
         4.สัตว์ปีกที่สำคัญ ได้แก่ ไก่ป่า และนก จำนวน 99 ชนิด
         5. แมลงที่สำคัญ ได้แก่ จักจั่นงวงช้าง ด้วงขี้ช้าง ด้วงทางมะพร้าว และผีเสื้อชนิดต่างๆ

 

แหล่งท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติฯ

น้ำตกซับสมบูรณ์

            เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสวยงามแฝงอยู่ท่ามกลางแมกไม้ เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาตามร่องเขาโลมนาง โดยมีต้นน้ำลำธารมาจากขุนน้ำตก และส่วนหนึ่งมาจากต้นน้ำเทือกเขาสอยดาว ลักษณะน้ำตกมีจำนวน 7 ชั้น เป็นขนาดใหญ่ 4 ชั้น และเป็นแก่งเล็ก ๆ 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ในช่วงฤดูฝนของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมน้ำตกจำนวนมาก ซึ่งจะมีช่วงระยะเวลาการท่องเที่ยวในแต่ละปีประมาณ 3-4 เดือน ปัจจุบันได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางน้ำตก เพื่อให้ได้รับความรู้ทางพฤกษศาสตร์ป่าไม้ควบคู่กันไป

   

 

จุดชมวิว

        ได้แก่ จุดชมวิวเนินมะกอก จุดชมวิวผาสวรรค์  จุดชมวิวเนินพะยอม และจุดชมวิวเขาสอยดาว ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกล

การเดินทาง

       หากต้องการเดินทางมาเที่ยวสวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ซับสมบูรณ์ หมู่ 6 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ติดต่อได้ที่ฝ่ายปกครองอำเภอไพศาลี โทร. 0-5625-9272 หรือขับรถมาตามเส้นทางคมนาคม สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง คือ จากกรุงเทพฯ ตามถนนสาย 11 และสาย 3004 กรุงเทพฯ-อินทร์บุรี-ตากฟ้า-ไพศาลี ระยะทาง 260 กม. เมื่อถึงจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางถนนสาย 3004 ท่าตะโก-ไพศาลี ระยะทาง 85 กม. หรือ จะเดินทางไปตามเส้นทางสาย 11 และ สาย 3004 วังทรายพูน-หนองบัว-ไพศาลี ระยะทาง 160 กม. หรืออาจจะเดินทางจาก จ.เพชรบูรณ์ มาตามถนนสาย 21 และ สาย 3004 หนองไผ่-บึงสามพัน-วังพิกุล-ไพศาลี ระยะทาง 125 กม. หรือจะเลือกเดินทางมาจาก จ.ลพบุรี มาตามถนนสาย 1 สาย 3330 และสาย 3004 โคกสำโรง-ตากฟ้า-ไพศาลี ระยะทาง 130 กม. ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง  หรือติดต่อได้ที่ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) หรือ กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ถนนโกสีย์ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร056-221-140 ต่อ 627

สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์บริการข้อมูลและนิทรรศการ
-บ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว ขนาด 24 คน จำนวน 1 หลัง
-บ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว ขนาด 4 คน จำนวน 1 หลัง
-บ้านพักค่ายเยาวชน ขนาด 40 คน จำนวน 1 หลัง
-บ้านพักค่ายเยาวชน ขนาด 20 คน จำนวน 1 หลัง
-อาคารโรงเรียนธรรมชาติศึกษา จำนวน 1 หลัง

 

LineHorizonGif