KlongLan

อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (Klong Larn National Park)

 

          อุทยานแห่งชาติคลองลาน  อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  ดยมีนายสุระชัย  โภคะมณี เป็นผู้ควบคุมดูแล และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร  อุทยานแห่งชาติคลองลานตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคลองลานและอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคลองลานอันสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของน้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิงและเป็นต้นน้ำ มีน้ำตกคลองลาน น้ำตกที่สวยงามคือจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้

          กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 192/2523 ลงวันที่ 28 มกราคม 2523 ให้นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์ นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปทำการสำรวจและจัดพื้นที่บริเวณป่าคลองลาน จังหวัfกำแพงเพชร เป็นอุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพป่าไม้สัก และไม้กระยาเลยสมบูรณ์มาก เป็นภูเขาสูงประกอบด้วยทิวทัศน์และธรรมชาติสวยงามมาก เป็นป่าต้นน้ำลำธาร เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2525 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2525 เห็นสมควรให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ป่าคลองลานเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองลานในท้องที่ ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองลาน และตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2525 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 191 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2525 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 44 ของประเทศ  อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตั้งอยู่ท้องที่ ตำบลโป่งน้ำร้อน คลองน้ำไหล คลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 2 ลิปดา –16 องศา 20 ลิปดาเหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 99 องศา 6 ลิปดา – 99 องศา 19 ลิปดาตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 187,500 ไร่ หรือ 300 ตารางกิโลเมตร


1367543259 16 o


ขนาดพื้นที่
        187,500.00 ไร่
 
หน่วยงานในพื้นที่
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาน
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.1 (แม่พืช)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.2 (คลองน้ำไหล)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.3 (เพชรจะขอ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.4 (คลองสวนหมาก)
ลักษณะภูมิประเทศ
            สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,439 เมตร สภาพป่าสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิง
 

ลักษณะภูมิอากาศ
         ภาพภูมิอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 38 องศาเซลเซียส  ฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม 17 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี
 
พืชพรรณและสัตว์ป่า
       ป่าดงดิบแล้ง ขึ้นอยู่ทั่วไปที่ระดับความสูงประมาณ 500เมตรขึ้นไป ชนิดไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน สมพง ยมหอม พยอม สมอพิเภก เป็นต้น ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) คิดเป็น 13.33 % ของพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดงดิบ ซึ่งคิดเป็น 35.60 % ของพื้นที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติ ชนิดไม้ที่สำคัญของป่าได้แก่ ประดู่ สัก ตะแบก มะค่าโมง และไผ่ชนิดต่างๆ ป่าชนิดอื่นๆซึ่งประกอบด้วยป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ซึ่งพบในระดับความสูงประมาณ 400 – 600 เมตร ชนิดไม้ที่สำคัญของป่าได้แก่ เต็ง รัง ยอป่า สมอพิเภก รกฟ้า และสมพง เป็นต้น ป่าไผ่ ซึ่งสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ได้แก่ ไผ่ชนิดต่างๆซึ่งขึ้นกระจายเป็นหย่อมๆ นอกจากนี้ก็มีป่าหญ้า
 
สัตว์ป่า
         สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบรวมทั้งหมด 92 ชนิด จาก 27 วงศ์  ร้อยละ 4.35 หรือ 4 ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำรวจพบเป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมระดับมาก ร้อยละ 81.58 หรือ 75 ชนิด เป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมระดับปานกลาง ร้อยละ 14.13 หรือ 13 ชนิด เป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมระดับน้อย ร้อยละ 8.70 หรือ 8 ชนิด ของสัตว์ที่สำรวจพบมีสถานภาพเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Endangered species) โดยพิจารณาจาก ประชากร ถิ่นที่อยู่อาศัย และปัจจัยคุกคาม ได้แก่ นากใหญ่ขนเรียบ (L.perspicillata) ชะมดเช็ด (V.malaccensis) แมวป่า (F.chaus) เสือลายเมฆ (N.nebulosa) เสือดาว เสือดำ (P.pardus) เสือโคร่ง (P.tigris) วัวแดง (B.javanica) และช้างป่า (E.maximus) ร้อยละ 3.26 หรือ 3 ชนิดของสัตว์ที่สำรวจพบมีสถานภาพที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable species) โดยพิจารณาจากประชากรถิ่นที่อยู่อาศัย และปัจจัยคุกคาม ได้แก่ หมาใน(C.alpinus) เสือไฟ(F.temmincki) และกระทิง(B.quarus) ในช่วงสำรวจพบรอยเท้าสัตว์กีบชนิดหนึ่งทางทิศใต้ น่าจะเป็นรอยเท้าควายป่าแต่ยังไม่ยืนยัน
        นกพบทั้งหมด82 ชนิด ใน 27 วงศ์  ร้อยละ 17.03 หรือ 14 ชนิด ของนกที่สำรวจพบมีระดับความชุกมาก ร้อยละ 80.49 หรือ 66 ชนิดที่มีระดับความชุกชุมปานกลาง และร้อยละ 2.44 หรือ 2 ชนิด มีระดับความชุกชุมน้อย ในจำนวนนกที่พบทั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีนกชนิดใดที่มีสถานภาพล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์หรือใกล้จะสูญพันธุ์(Valnerable or Endangered species) เมื่อพิจารณาจากประชากร ถิ่นที่อยู่อาศัย และปัจจัยคุกคาม
         สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพบทั้งหมด 26 ชนิด ใน 5 วงศ์  ร้อยละ 23.08 หรือ 6 ชนิดของสัตว์ที่สำรวจพบมีระดับความชุกชุมมากร้อยละ 50.00 หรือ 13 ชนิด มีระดับความชุกชุมปานกลางและร้อยละ 26.92 หรือ 7 ชนิด มีระดับความชุกชุมน้อยร้อยละ 46.15 หรือ 12 ชนิดของสัตว์ที่สำรวจพบมีสถานภาพเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์(Endangered species) โดยพิจารณาจากประชากร ถิ่นที่อยู่อาศัยและปัจจัยคุกคาม เช่น อึ่งกรายลายเลอะ(L.hasselti) เขียดหลังปุ่มที่ราบ(P.martensi) กบนา(R.rugulosa) ปาดเคราะธรรมดา(P.parvulus) ฯลฯ ร้อยละ 23.08 หรือ 6 ชนิดของสัตว์ที่สำรวจพบมีสถานภาพล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์(Endangered species) โดยพิจารณาจากประชากร ถิ่นที่อยู่อาศัย และปัจจัยคุกคาม เช่น เขียดตะปาด(R.leucomystax) อึ่งน้ำเต้า(M.ornata) เขียดชะง่อนหิน(R.livida) กบหนอง(R.limnocharis)
          สัตว์เลื้อยคลานพบทั้งหมด 35 ชนิดใน 11 วงศ์  ร้อยละ 2.86 หรือ 1 ชนิดของสัตว์ที่สำรวจพบมีระดับความชุกชุมมาก ร้อยละ 68.57 หรือ 24 ชนิด มีระดับความชุกชุมปานกลาง และร้อยละ 28.57 หรือ 10 ชนิดมีระดับความชุกชุมน้อย ร้อยละ 31.43 หรือ 11 ชนิดของสัตว์ที่สำรวจพบมีสถานภาพเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์(Endangered species) โดยพิจารณาจากประชากร ถิ่นที่อยู่อาศัย และปัจจัยคุกคาม เช่น เต่าหวาย(H.grandis) เต่าหกดำ(M.emys) กิ้งก่าบินคอแดง(D.blanfordi) แย้(L.belliana) ฯลฯ ร้อยละ 25.74 หรือ 9 ชนิดของสัตว์ที่สำรวจพบมีสถานภาพที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์(Vulnerable species) โดยพิจารณาจากประชากร ถิ่นที่อยู่อาศัย และปัจจัยคุกคาม เช่น เต่าเหลือง(I.elongata) จิ้งเหลนหางแบน(C.platyurus) กิ้งก่าหางแดง(C.platyurus) จิ้งเหลนหลากหลาย(M.maculania)
           ปลาน้ำจืด จากการสำรวจตามลำคลองต่างๆพบปลาทั้งหมด30 ชนิดใน11วงศ์ปลาที่พบส่วนมากเป็นสมาชิกในวงศ์ปลาตะเพียน(Cypridae) เช่น ปลาซิวใบไผ่(D.regina) ปลาซิวควาย(R.trilineata) ปลาเวียน(T.tambroides)
 
แผนผังบริเวณอุทยานแห่งชาติคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลาน

 
น้ำตกคลองลาน
น้ำตกคลองลาน เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง 1,439 เมตรจากระดับน้ำทะเล เหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนสายน้ำจะไหลจากลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา เกิดเป็นวังน้ำลึกและลำน้ำยาวประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกคลองลาน สูง 100 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร บริเวณใต้น้ำตกเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งสามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 500 เมตร


น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย)
อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 25 กิโลเมตร จากเส้นทางสายอุ้มผาง-คลองลาน ก่อนถึงอำเภอคลองลาน มีทางแยกด้านขวาเข้าสู่น้ำตก เรียกว่า “ถนนปางควาย” ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ถึงน้ำตกคลองน้ำไหล ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ำ ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 2 สาย ดูสวยงามทางฝั่งขวาไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้างประมาณ 3 เมตร เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก
 
 4 picture 2910255218291
 
น้ำตกเพชรจะขอ
เป็นน้ำตกขนาดกลางที่นับว่าสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆทั้งหมดสี่ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า 30 เมตร โดยเฉพาะชั้นที่สี่ที่สามารถมองเห็นได้จากถนนด้านนอกเขตอุทยานมีความสูงมากกว่า 70 เมตร แต่น้ำตกที่สวยงามไม่ได้อวดความสวยงามได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากฤดูแล้งน้ำจะน้อย การเดินทางจากสามแยกที่เลี้ยวซ้ายไปคลองน้ำไหล ให้ตรงไปตามทางประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.4 (คลองเพชรนิยม) จากนั้นเดินเท้าเข้าไปอีก 1.5 กิโลเมตร

1044scene280109 101709
ลำน้ำคลองสวนหมาก
ลำน้ำคลองสวนหมาก เกิดจากน้ำซับจากป่าอุทยานแห่งชาติคลองลานและป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ไหลลงมารวมกันเกิดลำน้ำคลองสวนหมาก สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของลำน้ำคลองสวนหมากคือ แก่งเกาะร้อย สำหรับน้ำคลองสวนหมาก จะมีนักท่องเที่ยวนิยมล่องแพยาง ประมาณเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก และมีแก่งหินเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท้าทายลักษณะของลำคลองสวนหมากจะเป็น แก่งหิน และเนินทราย มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำตกคลองสวนหมาก n20120327103510 2405 
148254822103

แก่งเกาะร้อย
แก่งเกาะร้อยมีลักษณะเป็นลำธารจากคลองสวนหมากไหลผ่านซอกแก่งหินตามลำห้วย มองดูคล้ายเกาะเล็ก ๆ อยู่กลางลำน้ำ จากหน่วยพิทักษ์คลองสวนหมาก จะต้องนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ   เข้าไปตามถนนดินลูกรัง ประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงจุดลงแพคือ ตาดผาแดง จากนั้นจะล่องแพผ่าน ผาชมจันทร์ ตาดช่องแคบ ที่สองข้างทางเป็นโขดหินโอบล้อมอยู่ น้ำค่อนข้างแรง จากนั้นจะล่องผ่านแก่งเกาะร้อย บริเวณนี้น้ำจะแรง และมีแก่งมาก ให้ความตื่นเต้นแก่นักล่องแก่งได้พอสมควร ใช้เวลาในการล่องประมาณ 1.5 ชั่วโมง สำหรับความยากในการล่องอยู่ระดับ 2-3
120549688 
5855aa395cc1cf9e024a28cd20a4f5df 1210341028

จุดชมวิวเขาหัวช้าง
เป็นจุดชมทิวทัศน์ ที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการมากนัก มีความสูงประมาณ 500-600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 1 ชม. สามารถมองเห็นน้ำตกคลองลาน ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า เพื่อความเหมาะสม ควรค้างแรมบนสันเขาหัวช้างใน ช่วงปลายฝนต้นหนาว ระหว่างเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์

http://park.dnp.go.th/dnp/ptascene/1044scene240109_141404.jpg http://park.dnp.go.th/dnp/ptascene/1044scene240109_141729.jpg
3640 NP82S1T1P1N2E

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง

เส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินป่าเขาหัวช้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะนำท่านไปสู่จุดชมทิวทัศน์กิ่วงวงช้าง มีระยะทางประมาณ 735 เมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ตลอดเส้นทางค่อนข้างลาดชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะ 100 เมตร สู่บริเวณยอดปลายงวงช้าง ก่อนจะลาดลงสู่บริเวณ “กิ่วงวงช้าง” ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ยามดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในจุดเดียวกัน และยังเป็นจุดชมความสวยงามของน้ำตกคลองลานในอีกมุมมองหนึ่ง ส่วนช่วงที่ 2 เป็นเส้นทางเดินป่าไปยังยอดเขาหัวช้าง มีระยะทางต่อจากช่วงแรกประมาณ 700 เมตร โดยต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง เส้นทางนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว บางระยะเป็นทางเดินขึ้นตามสันเขา เสี่ยงที่จะพลัดตกลงมา จึงห้ามเดินออกนอกเส้นทางโดยเด็ดขาด และหากต้องการขึ้นชมในช่วงเวลาแสงน้อยในตอนเช้ามืดหรือพลบค่ำควรประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเพื่อความปลอดภัย

 

1418999252 DSCF0030 o


ทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม และสัมผัสกับธรรมชาติได้ในระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในเส้นทางมีฐานให้ความรู้ทั้งหมด 11 ฐาน

 

http://park.dnp.go.th/dnp/scenicpic/1044scene180209_75310.jpg


การเดินทาง

      รถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถยนต์ถนนสายเอเซียผ่านจังหวัดนครสวรรค์ก่อนถึงตัวจังหวัดกำแพงเพชร ที่โค้งวิไล เลยหลักกิโลเมตรที่ 307 มานิดหน่อยพอถึงสะพานลอยให้เลี้ยวซ้ายตามถนนหมายเลข 1242 ผ่านอำเภอปางศิลาทอง จนไปถึงสามแยกเขาน้ำอุ่น เลี้ยวขวาตามถนนหมายเลข 1072 ถึงสี่แยกตลาดคลองลาน ขับรถเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองลาน หรือ จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถยนต์ถนนสายเอเซียผ่านจังหวัดนครสวรรค์ก่อนถึงตัวจังหวัดกำแพงเพชรตรงหลักกิโลเมตรที่ 346 เลี้ยวซ้ายที่ตลาดบ้านคลองแม่ลายเข้าไปตามถนนสายคลอง แม่ลาย-อุ้มผาง ระยะทาง 46 กิโลเมตร ถึงบริเวณสี่แยกตลาดคลองลานจะมีทางแยกขวามือ เข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองลาน ซึ่งอยู่ใกล้กับน้ำตกคลองลาน

พิกัด GPS : 16.07'23"N   99.16'55"E

ที่ตั้ง
อุทยานแห่งชาติคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์ 088-407-9915, 055-76-6002-3  โทรสาร 055-766-425
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaceBook อุทยานแห่งชาติคลองลาน

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
ที่พัก - บ้านคลองลาน 102
ที่พัก - บ้านคลองลาน 101
ที่พัก - บ้านคลองลาน 103
ที่พัก - บ้านคลองลาน 104
ที่พัก - บ้านคลองลาน 105
ที่พัก - บ้านคลองลาน 106 (ผาตั้ง)
ที่พัก - บ้านคลองลาน ๑๐๑ (เล็บเหยี่ยว)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายสุระชัย โภคะมณี

ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

 

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

 


LineHorizonGif