Kanjanakuman
                               
                     

สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร 

 

      สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2520 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในขณะนั้น โดยได้สั่งการให้สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิจิตรปรับปรุงพื้นที่บริเวณอุทยานเมืองเก่าโดยขอใช้พื้นที่จากกรมศิลปากร ในท้องที่ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ มีกำแพงเมืองคูเมือง เจดีย์เก่าอยู่ภายใน มีพื้นที่ประมาณ 316 ไร่ เพื่อปลูกรวบรวมพรรณไม้และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทางจังหวัด โดยเฉพาะศาลหลักเมืองพิจิตรอันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป
        สวนรุกขชาติกาญจนกุมารตั้งอยู่ที่อุทยานเมืองเก่าตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ห่างจากจังหวัดพิจิตรไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1068 ต่อไปอีก 6 กม.

 

 

      สวนรุกขชาติกาญจนกุมารมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณมีพรรณไม้อันร่มรื่นและได้มีการปลูกพรรณไม้นานาชนิด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พรรณไม้เด่นที่สำคัญได้แก่ ไม้สัก ประดู่ป่า แดง มะค่าโมง ยางนา ตะแบก นนทรี  เป็นต้น

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

- วัดท่าหลวง

- วัดโพธิ์ประทับช้าง

- พระพุทธเกตุมงคล

- เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา

- วัดมหาธาตุ

- วัดบางคลาน

- บึงสีไฟ


  

 

LineHorizonGif