Wednesday
Asia - Bangkok

LogoContentHome5

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 4/2562

52303828 2143539802392677 4555029176385536000 n


นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้แทนส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และผู้แทนจากฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Review)

50065958 2078234062256585 1319171940514004992 n


วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (คณะกรรมการ สสอ.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

1


วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์

1


วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 14/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
1


วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์
1


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์2


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น.  นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอย้ายไปปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

1


วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.  นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และผู้อำนวยการควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการสัตวบาล และพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 18 ราย ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 

1


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.  นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

1


วันที่ 23 เมษายน 2561เวลา 13.30 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

1

 


วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณา “โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์” ระหว่างสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

4

 


วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

1

 


วันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์

1


วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

5


วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

1


วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 


วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 121

 


วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ นอกจากนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทยานแห่งชาติ 2. นายพัฒน์รพี สุขสวัสดิ์นุวงษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร 3. นายเกษม แสงเมือง พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 ส่วนอุทยานแห่งชาติ 4. นายสุธีรัตน์ บุตรเพ็ชร พนักงานราชการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

1


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 13.30 น. นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้าศูนย์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

1


 รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 11/2560  วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 10/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


  รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 9/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 8/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 7/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 6/2560 (แก้ไข) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 5/2560 (ปรับปรุง)วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 

LineHorizonGif