Khaosanamprieng

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

KHAO SANAM PRIENG WILDLIFE SANCTUARY


              ในปี พ.ศ. 2527 นายเชาว์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะนั้นได้ดำเนินการให้ เขาสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เพราะว่าป่าเขาสน-เขาสนามเพรียงเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์และอยู่ใกล้ตัวจังหวัดมากที่สุด ได้พยายามทำทางขึ้นยอดเขาสนโดยไม่มีเงินงบประมาณอาศัยความร่วมมือของข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทำทางขึ้นยอดเขาสนจนสำเร็จและเปิดให้ประชาชนขึ้นชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2527 ต่อมากรมป่าไม้ได้เล็งเห็นความสำคัญ และเห็นพ้องด้วยในเรื่องนี้ จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 และมีผลบังคับใช้ตาม กฎหมาย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2528 เป็นต้นมา เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าสนเขา- เขาสนามเพรียง ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลเพชรชมภู ตำบลลานดอกไม้ตก กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลทรงธรรม ตำบลนครชุม ตำบลท่าขุนราม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาโดดเดี่ยว สภาพป่าสมบูรณ์มาก มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เลียงผา หมูป่า เสือโคร่ง หมี เก้ง ชะนี ลิง ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ ฉะนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า และให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันรักษา ต้นน้ำลำธารและป่าไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ให้คงอยู่อย่างถาวรตลอดไป สมควรกำหนดบริเวณที่ดินป่าดังกล่าวให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2528

                 "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง" ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทอง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตรงหลัก กม.ที่ 380-381 ถนนทางเข้าที่ทำการเขตฯ เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นลักษณะภูมิประเทศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาต่อเนื่องกันตามแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 120-852 เมตร ประกอบด้วยยอดเขาสนามเพรียง เขาสน เขาคันนา เขาเจดีย์ เขาตองควง เขากิ่วยาง และยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาสน สูงจากระดับน้ำทะเล 852 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของคลองวังชมภู คลองคะยาง คลองแตงโม คลองไคร้ คลองไหล่ประดา คลองห้วยโป่ง คลองลึก คลองเมือง ห้วยอ้ายเบี้ย ห้วยกุ่ม ห้วยปลาก้าง รอบๆเขตเป็นพื้นที่ราบและเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีประชากรอาศัยอยู่กระจัดกระจายรอบพื้นที่เขต

                   พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน จึงมีสภาพป่าหลากหลายชนิด ในระดับความสูงต่างๆ กันคือ -ป่าเต็งรัง มีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้กว้าว ไม้กระพี้ ไม้รกฟ้า ไม้ตะคร้อ ไม้แดง ไม้ตะแบก ไม้ตับเต่า ต้นไม้ติ้ว ไม้ยอป่า ไม้ประดู่ ไม้พื้นล่าง -ป่าผสมผลัดใบ มีไม้สัก ไม้เสลา ไม้รกฟ้า ไม้มะค่าโมง ไม้สมอพิเภก ไม้กระพี้เขาควาย ไม้ตะแบก ไม้ตีนนก ไม้มะม่วงป่า ไม้คูณ ไม้กระโดน ไผ่บง ไผ่รวก ไผ่ไร่ -ป่าดิบแล้ง มีไม้ตะเคียนหิน ไม้ยาง ไม้กะบาก ไม้มะม่วงป่า ไม้จำปาป่า ไม้มะยมป่า ไผ่บง ไผ่หก กระวาน ไม้มะไฟ ไม้มะหาด หวายชนิดต่างๆ -ป่าเต็งรังผสมสน มีไม้สนสองใบ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้มะขามป้อม ไม้ส้านช้าง ไม้เต็งหนาม ไม้หูกวางป่า ไม้แต้ว ไม้ยอป่า

                  สภาพของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงนั้น มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ไม่รกทึบมากนัก และอาณาเขตบริเวณ ของเขตรักษษพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงนั้นมีพื้นที่แคบ และเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีราษฎรอาศัยอยู่ล้อมรอบ จึงเป็นผลทำให้สัตว์ป่าถูกรบกวนจากราษฎร และถูกราษฎรลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่บ่อย ๆ เป็นผลทำให้ชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีจำนวนน้อย

 

76783cb9


ข้อมูลด้านกายภาพ

 พื้นที่:  63,125  ไร่

 ภูมิประเทศ:  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาต่อเนื่องกันตามแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 120-852 เมตร ประกอบด้วยยอดเขาสนามเพรียง เขาสน เขาคันนา เขาเจดีย์ เขาตองควง เขากิ่วยาง และยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาสน สูงจากระดับน้ำทะเล 852 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของคลองวังชมภู คลองคะยาง คลองแตงโม คลองไคร้ คลองไหล่ประดา คลองห้วยโป่ง คลองลึก คลองเมือง ห้วยอ้ายเบี้ย ห้วยกุ่ม ห้วยปลาก้าง รอบๆเขตเป็นพื้นที่ราบและเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีประชากรอาศัยอยู่กระจัดกระจายรอบพื้นที่เขต

ภูมิอากาศ:  สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อนระหว่าง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 42 องศาเซลเซียส อุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,598 มิลลิเมตร

ธรณีวิทยา:   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงมีเทือกเขาที่ประกอบด้วย หินปูน

ลักษณะของชุมชนในพื้นที่: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่รวมทั้งหมด 63,125 ไร่ จำนวนกลุ่มบ้าน 12 กลุ่ม -จำนวน 10 ครอบครัว อาศัยและทำกินในเขต -จำนวน 38 คน -จำนวน 7 แปลง -พื้นที่ถือครอง 174 ไร่ -จำนวน 188 ครอบครัว อยู่อาศัยนอกเขตแต่ทำกินในเขต -จำนวน 760 คน -จำนวน 169 แปลง -พื้นที่ถือครองรวม 3,483 ไร่ จำนวนราษฎรรวม 798 คน พื้นที่ถือครองรวม 3,657 ไร่ พื้นที่ที่ยังไม่ถูกบุกรุก 59,468 ไร่

การคมนาคม:  สถานที่ตั้งที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทอง ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เดินทางจากตัวจังหวัดกำแพงเพชรไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กำแพงเพชร-ตาก ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร (ระหว่างกิโลเมตรที่ 380-381) จะมีทางแยกซ้ายมือไปตามทางลาดยางใช้การได้ทุกฤดูกาลประมาณ 8 กิโลเมตร ไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทางเข้าไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

ที่ตั้ง:  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ในท้องที่ตำบลโกสัมพี ตำบลเพชรชมภู ตำบลลานดอกไม้ตก กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลทรงธรรม ตำบลนครชุม ตำบลท่าขุนราม และตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่ พื้นที่รับผิดชอบอยู่ในแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 หมายเลขระวาง 4841 , 4842 ทิศเหนือ จด หมู่บ้านทุ่งธารทอง หมู่16 ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ทิศใต้ จด หมู่บ้านศรีไกลาศ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทิศตะวันออก จด บ้านมอเสือดุ ตำบลเพชรชมภู กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ทิศตะวันตก จด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้า และป่าคลองสวนหมาก ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ที่ทำการเขตฯ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งธารทอง ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ตรงหลัก กม.ที่ 380-381 ถนนทางเข้าที่ทำการเขตฯ เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร


ข้อมูลด้านชีวภาพ

ทรัพยากรป่าไม้:  เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน จึงมีสภาพป่าหลากหลายชนิด ในระดับความสูงต่างๆ กันคือ -ป่าเต็งรัง มีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้กว้าว ไม้กระพี้ ไม้รกฟ้า ไม้ตะคร้อ ไม้แดง ไม้ตะแบก ไม้ตับเต่า ต้นไม้ติ้ว ไม้ยอป่า ไม้ประดู่ ไม้พื้นล่าง -ป่าผสมผลัดใบ มีไม้สัก ไม้เสลา ไม้รกฟ้า ไม้มะค่าโมง ไม้สมอพิเภก ไม้กระพี้เขาควาย ไม้ตะแบก ไม้ตีนนก ไม้มะม่วงป่า ไม้คูณ ไม้กระโดน ไผ่บง ไผ่รวก ไผ่ไร่ -ป่าดิบแล้ง มีไม้ตะเคียนหิน ไม้ยาง ไม้กะบาก ไม้มะม่วงป่า ไม้จำปาป่า ไม้มะยมป่า ไผ่บง ไผ่หก กระวาน ไม้มะไฟ ไม้มะหาด หวายชนิดต่างๆ -ป่าเต็งรังผสมสน มีไม้สนสองใบ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้มะขามป้อม ไม้ส้านช้าง ไม้เต็งหนาม ไม้หูกวางป่า ไม้แต้ว ไม้ยอป่า

ทรัพยากรสัตว์ป่า:  สัตว์ป่าประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มี หมูป่า เลียงผา หมาจิ้งจอก แมวป่า เสือดาว เสือไฟ หมูหริ่ง อีเห็น พังพอน ชะมด ลิง บ่าง เม่นค้างคาว กระรอก กระแต กระต่ายป่า อ้น ตุ่น และลิ่น สัตว์จำพวกนก มี ไก่ป่า เหยี่ยว นกกระทา นกคุ่ม นกเปล้า นกเขา นกบั้งรอก นกกระปูด นกตบยุง นกแสก นกจาบคา นกตะขาบ นกกะรางหัวขวาน นกโพระดก นกหัวขวาน นกกางเขน นกปรอด นกแซงแซว นกขุนแผน นกกะรางหัวหงอก นกกินปลี นกขมิ้น นกกาเหว่า นกเขียวคราม นกเอี้ยง นกนางแอ่น นกเค้าแมว นกขุนทอง นกกระติ๊ด นกกระจาบ นกกระจิบ นกกระจาบ นกระวังไพร นกเขาเขียว นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกกวัก สัตว์เลื้อยคลาน มี งู ตะกวด กิ้งก่า ตุ๊กแก เต่า แย้ เหี้ย จิ้งเหลน งูเขียวหัวจิ้งจก ตะขาบ งูเหลือม งูหลาม งูสิง งูเห่า งูจงอาง งูดิน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มี กบ คางคก อึ่งอ่าง เขียด สัตว์ป่าจำพวกแมลงและไม่มีกระดูกสันหลัง มี ผีเสื้อต่างๆ ด้วงต่างๆ บึ้ง
การเดินทาง : การเดินทางเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เดินทางจากตัวจังหวัดกำแพงเพชรไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กำแพงเพชร-ตาก ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร (ระหว่างกิโลเมตรที่ 380-381) จะมีทางแยกซ้ายมือไปตามทางลาดยางใช้การได้ทุกฤดูกาลประมาณ 8 กิโลเมตร ไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทางเข้าไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

สถานที่ติดต่อ :   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ตู้ ปณ. 11 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร. 081-3080185 สำหรับท่านที่สนใจการเดินป่าหรือตั้งแค้มป์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 055-556157 หรือ 02-5620760


LineHorizonGif