Monday
Asia - Bangkok
September 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
707719
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
2492
5722
698476
16657
27779
707719

Your IP: 192.168.60.1
2019-09-22 22:18
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 24 มิถุนายน 2562  คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นที่ปกปักลานป่า (เทือกเขาสูง) ในเขตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายปกปักทรัพยากร ตามโครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลตามแนวพระราชดำริ (นครสวรรค์ในความพอเพียง) ในหัวข้อเรื่อง "ทรัพยากรไทย:ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสมาโนชญ์ กรอบเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน
โดยการสัมมนาฯ มีเนื้อหาดังนี้
1.การนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา พื้นที่ปกปักทรัพยากรลานป่า (เทือกเขาสูง)
2.เวทีสัมมนาเครือข่ายปกปักทรัพยากร หัวข้อ "ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"
3.สัมมนากลุ่มย่อย ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่คณะทำงาน อพ.สธ.สบอ.12 จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนงานดำเนินงานในปี 2563 ต่อไป
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

LineHorizonGif