Wednesday
Asia - Bangkok
January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
794783
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
1481
1481
784460
20272
31203
794783

Your IP: 192.168.60.1
2020-01-28 22:14
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 24 มิถุนายน 2562  คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นที่ปกปักลานป่า (เทือกเขาสูง) ในเขตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายปกปักทรัพยากร ตามโครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลตามแนวพระราชดำริ (นครสวรรค์ในความพอเพียง) ในหัวข้อเรื่อง "ทรัพยากรไทย:ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสมาโนชญ์ กรอบเพ็ชร ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน
โดยการสัมมนาฯ มีเนื้อหาดังนี้
1.การนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา พื้นที่ปกปักทรัพยากรลานป่า (เทือกเขาสูง)
2.เวทีสัมมนาเครือข่ายปกปักทรัพยากร หัวข้อ "ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"
3.สัมมนากลุ่มย่อย ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่คณะทำงาน อพ.สธ.สบอ.12 จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนงานดำเนินงานในปี 2563 ต่อไป
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

LineHorizonGif

king

 

นายสมาโนช  กรอบเพ็ชร์

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

                    -  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา กำกับ ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ และโครงการเฉพาะกิจหรือโครงการขยายผลอื่น ๆ

                    -  พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้เสริมสร้างการเรียนรู้ ขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริไปสู่ชุมชน

                    -  พัฒนาระบบข้อมูล บริหารข้อมูลสารสนเทศการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้ และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                    -  จัดทำแผนแม่บท แผนงาน เป้าหมาย กิจกรรม จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายละเอียดงบประมาณ ขออนุมัติเงินประจำงวด ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่เฉพาะอื่น ๆ และโครงการที่เกี่ยวข้องโดยให้กำกับดูแลงบประมาณที่ได้รับ

                    -  ประสานการดำเนินการ ติดตามและรายงานการดำเนินงานกรณีทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาการ         ขอพระราชทานพระมหากรุณา การขอพระราชทานความเป็นธรรม และการขอพระราชทานพระบรมราชา    นุเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่

                    -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารงานภายใน

                    ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   แบ่งลักษณะการปฏิบัติงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงาน  โดยให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลและบริหารงานของ นายสมาโนช  กรอบเพ็ชร์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ  ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๔๐.๑/๑๗๔๖๗  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ดังนี้

๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒.ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม

*************************************************************************************************************************************************************

๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

14218194 1790550187835005 1973718029 n

           นายเกรียงไกร  จิรจีรังชัย         

           เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส        

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

อัตรากำลัง

           

 ๑.๑ นางสาวอินทิรา  แข็งเขตการณ์ 

                    เจ้าหน้าหน้าที่ธุรการ                  

ประจำฝ่ายฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                    -  ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานด้านบุคคล

                    -  ปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ         

                    -  ปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณ

                    -  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การจัดทำตัวชี้วัด การจัดทำคำรับรอง

                        ปฏิบัติราชการ

                    -  จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี

                    -  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

                    -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ในการปฏิบัติราชการให้ใช้รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน  ๒ฒข ๘๕๗๐ กทม ปฏิบัติงานประจำส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

 *************************************************************************************************************************************************************

๒.ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

                    119673779

           นายธีรวัฒน์  สุวรรณศรี            

        นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ       

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม

อัตรากำลัง

     

           

                    ๒.๑ นายณัฐธชัย  นุชชม                 

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ประจำฝ่ายฯ

119673779

๒.๒นางสาวนงลักษณ์  ใจจักร์ธรรม  

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ         

ประจำฝ่ายฯ

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

                        มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานภายในเขตควบคุมดูแลรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ภายในกรอบแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ  ระเบียบ   กฎหมาย  ประสานการปฏิบัติ  และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

*************************************************************************************************************************************************************

๓.หน่วยงานภาคสนาม จำนวน ๕ หน่วยงาน  ดังนี้

            -โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดนครสวรรค์

            มอบหมายให้  นายธีรวัฒน์  สุวรรณศรี  ตำแหน่ง   นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   จังหวัดนครสวรรค์     ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และ พันธุ์พืช ที่ ๓๓๑๙/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๙   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   มีอัตรากำลัง ดังนี้้

๑.นายมาโนช  พิชัยทอง

 คนงาน 

ประจำโครงการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                        -  งานธนาคารอาหารชุมชน

                        -  งานอำนวยการและบริหารโครงการ

                        -  งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

                        -  บำรุงสวนป่าหวายอายุ  2-6 ปี

                        -  บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี

                        -  บำรุงป่าไม้ใช้สอย

                        -  ทำแนวกันไฟ

                        -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            -โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร

            มอบหมายให้  นางสาวนงลักษณ์  ใจจักร์ธรรม   ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  จังหวัดกำแพงเพชร   ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ที่ ๑๔๕๐/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑                                  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                        -  งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

                        -  งานอำนวยการและบริหารโครงการ

                        -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            -สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร

                        มอบหมายให้  นายเกรียงไกร  จิรจีรังชัย  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร  ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ที่ ๑๕๐๖/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔    มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

อัตรากำลัง

๑.นายกัลป์ชัย    โอวาท

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ประจำโครงการฯ
นายสมบัติ      รุ่งแตงอ่อน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำโครงการฯ
ส.อ.ประเสริฐ  พ่านพัฒนกุล พนักงานพิทักษ์ป่า  ระดับ ส 3 ประจำโครงการฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                        - บำรุงป่าไม้ใช้สอย

                        - แนวกันไฟ

                        - งานอำนวยการและบริหารโครงการ

                        - งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

                        - บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี

                        - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            -โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านโละโคะ จังหวัดกำแพงเพชร

                        มอบหมายให้  นายเกรียงไกร  จิรจีรังชัย   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส   ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านโละโคะ จังหวัดกำแพงเพชร อีกหน้าที่หนึ่ง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                        -  บำรุงป่าไม้ใช้สอย

                        -  แนวกันไฟ

                        -  งานอำนวยการและบริหารโครงการ

                        -  งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

                        -  บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี

                        -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            -โครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านป่าหมาก จังหวัดกำแพงเพชร

                        มอบหมายให้ นายเกรียงไกร  จิรจีรังชัย ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการจัดการพื้นที่ชุมชนบ้านป่าหมาก จังหวัดกำแพงเพชร  อีกหน้าที่หนึ่ง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                        -  บำรุงป่าไม้ใช้สอย

                        -  แนวกันไฟ

                        -  งานอำนวยการและบริหารโครงการ

                        -  งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

                        -  บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี

                        -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            -โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

                    มอบหมายให้   นายสมาโนช   กรอบเพ็ชร์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส   ทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายภาคสนาม   อีกหน้าที่หนึ่ง   ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ที่  153/2552   ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552   โดยมีข้าราชการ พนักงานปฏิบัติงานประจำโครงการและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบหน้าที่ อีกหน้าที่หนึ่ง  ดังนี้

ผู้ประสานจังหวัดนครสวรรค์

๑.นายณัฐธชัย   นุชชม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสายฯ
๒.นายสมบัติ      รุ่งแตงอ่อน เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำสาย 
๓.นายนิคม        พูลทวี  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำสาย

ผู้ประสานจังหวัดกำแพงเพชร

๑.นายธีรวัฒน์    สุวรรณศรี  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสายฯ
๒.นายณัฐธชัย    นุชชม  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประจำสาย 
๓.นายเด่นพงษ์   มั่นคง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำสาย
๔.ส.อ.ประเสริฐ   พ่านพัฒนากุล พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส.3 ประจำสาย

ผู้ประสานจังหวัดอุทัยธานี

๑.นายสุระ     ศาสตรา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสายฯ
๒.นายนิคม        พูลทวี  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำสาย

ผู้ประสานจังหวัดพิจิตร

๑.นายณัฐธชัย  นุชชม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าสายฯ
๒.นายนิคม        พูลทวี  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ประจำสาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                        -  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

                        -  ติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

                        -  ประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์กับชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

                        -  ปฏิบัติงานอื่น และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                        -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    มอบหมายให้  นายณัฐธชัย  นุชชม  ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการฯ  มีอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

อัตรากำลัง

๑.นางสาวนงลักษณ์  ใจจักร์ธรรม  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประจำโครงการฯ
๒.นางสาวอินทิรา  แข็งเขตการณ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                      -   ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)  ร่วมกับกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  และหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  ที่ร่วมสนองพระราชดำริ

                      -   ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ จังหวัด  หน่วยงานราชการ   และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                      -   ดำเนินงานกำกับดูแลติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                      -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                        -การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

                        มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์     สุวรรณศรี  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ   ทำหน้าที่หัวหน้าในการจัดกิจกรรมจิตอาสา   “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้          

หน้าที่และความรับผิดชอบ

                        -   ประสานการจัดทำโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในหน่วยงานภาคสนามในสังกัด   สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

                        -   ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการโครงการจิตอาสา พระราชทานตามพระราชดำริ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

                        -   ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

*************************************************************************************************************************************************************

ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

                        ๑.ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

                        ๒.ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสำนักงาน ให้ขออนุมัติไปราชการจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทุกครั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ ทราบ

                        ๓.อนุมัติให้จัดซื้อฟิล์มสี ฟิล์มขาว-ดำ ฟิล์มสไลด์ และอัดล้าง ขยายภาพสี ภาพขาว-ดำ ภาพสไลด์  หากมีความจำเป็นต้องถ่ายภาพ  แต่ต้องเป็นไปโดยประหยัด

                        ๔.อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๕๐๒/๓๘๙๗๓  ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖

LineHorizonGif