Wednesday
Asia - Bangkok
January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
794826
วันนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
1524
1524
784460
20315
31203
794826

Your IP: 192.168.60.1
2020-01-28 22:58
Visitors Counter
ยอดเขาโมโกจู
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกคลองลาน
อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
น้ำตกเต่าดำ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์
อุทยานเมืองเก่า
วนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตร
วนอุทยานเขาหลวง
จังหวัดนครสวรรค์
วนอุทยานห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี
หุบป่าตาด
วนอุทยานถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี
ถ้ำพุหวาย
วนอุทยานถ้ำเขาวง จังหวัดอุทัยธานี

17 ธันวาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ระดับดีเยี่ยม (G- Green ) ระดับประเทศ จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้องค์กรลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) ออกสู่บรรยากาศ ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12


วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารหน่วยงานและข้าราชการในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 2/2562 ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้มอบโล่ /ใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี 2562 และมอบของรางวัลลดโลกร้อนแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

LineHorizonGif

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยนายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานของหน่วยราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 4/2562 เพื่อนำเสนอโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ (ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) ในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

LineHorizonGif

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารหน่วยงาน ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมดรุพันพิทักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดีเด่น ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

LineHorizonGif

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้แทนส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และผู้แทนจากฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดบ้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ในพื้นที่ภาคเหนือ เขตตรวจราชการที่ 15 - 18 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพวงชมพูพู่ระหง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

LineHorizonGif