cropped cropped Growth 1 1


 26 10 60

 

เสาหลักแห่ง ทศพิธ สถิตสยาม
พระเกียรติก้อง ระบือนาม งามสมัย
ดั่งแสงทอง แห่งอรุณ อุ่นดวงใจ
ทุกถิ่นไทย แซ่ซ้อง ก้องธรณี
มิ่งมงคล ล้นเกล้า ของชาวราษฎร์
วโรกาสเฉลิม พระชนม์ พระทรงศรี
ผองประชา ล้วนจงรัก และภักดี
ถวายพระพร พระภูมี ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.  นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมคณะกรรมการ การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php/footer#sigFreeIddb7b26b74b


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 Updateประกาศกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถภาพ) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=c8e040ba-9cfc-4fe7-aeed-145322688811.pdf

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวนงลักษณ์ ใจจักร์ธรรม หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสิงหนาท ชัยวัง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๓ (ซับตามิ่ง) จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชูศักดิ์ ปอพานิชกรณ์ หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๓ (ซับตามิ่ง) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๓ (ซับตามิ่ง) ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็นจังหวัดนครสวรรค์-กำแพงเพชร โดยมีนายยุทธนา ดีสวน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำเย็น ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนจัดการต้นน้ำ

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php/footer#sigFreeIde4397a6f43


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

Update ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=2c93474f-27f1-473e-b340-2a8cbf19dd08.pdf

RangerTest

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๑ (มอรังงาม) อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธนากร มะโนจิตต์
หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๑ (มอรังงาม) พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ๑ (มอรังงาม) ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า และพื้นที่จัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางอมรรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนวังเจ้า นายสมพงษ์ จันทร์สุมาวงศ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า
นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำ

แนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนอุทยานแห่งชาติ


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายนพดล ปราบหงษ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่วงก์-คลองลาน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
Cr: ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php/footer#sigFreeIdc628baf6cb


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเช้า (Morning Meeting) จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ สนามกอล์ฟ ค่ายจิรประวัติ มทบ.๓๑

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php/footer#sigFreeIdf3802af167


1

20 ที่เที่ยว กำแพงเพชร .#กดติดตาม Like ShareUpdate
1. อุทยานแห่งชาติคลองลาน
2. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
3. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
4. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
5. บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง กำแพงเพชร
6. แก่งเกาะร้อย (คลองสวนหมาก)อุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร
6.1"แก่งเกาะใหญ่"
7. วัดพระนอน วัดพระแก้ว-พระธาตุ กำแพงเพชร
8. ศาลพระอิศวร กำแพงเพชร
9. ตลาดมอกล้วยไข่
10. วัดบรมธาตุนครชุมกำแพงเพชร
11. สระมรกตกำแพงเพชร
12. ริมแม่น้ำปิง
13. น้ำตกคลองน้ำไหล อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล
14. วัดญาณวโร หลวงปู่โต พรหมรังสี "
15. วัดวังพระธาตุ"(วัดท้าวแสนปม)
16. ถ้ำแสงเพชร
17. วัดเขาวังเจ้า
18. เขานางทอง ถ้ำกระต่ายทอง
19. โบสถ์ที่วัดหนอปลิง นำศิลาแลงมาก่อเป็นผนังโบสถ์
20. "วัดป่าธรรมธารา" (เทือกเขาน้ำอุ่น มีบ่อน้ำอุ่นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ) + วัดไพรสวรรค์

#รีวิว ติดต่องาน จองเสื้อ inbox ข้อความ โทร 094-7363408

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานลดการใช้พลังงานและประหยัดน้ำ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการลดใช้พลังงานเกินความจำเป็น ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php/footer#sigFreeIdc320e2883e


Update "ขอเลื่อน !!! การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 60"

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศให้ทราบภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel หรือ http://dnp.job.thai.com หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้


ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายฉลอง นุ้ยฉิม ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 20 นาย ร่วมกับนายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบ้านเกาะญวน ตำบลปากน้ำโพ และชุมชนบางปรอง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยดำเนินการวางเครื่องสูบน้ำ เก็บขยะ ราด EM เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และแจกน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php/footer#sigFreeId18562d7461LineHorizonGif

Forward


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 11 ประจำปี 2560รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 10 ประจำปี 2560 รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 9 ประจำปี 2560  รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 8 ประจำปี 2560 รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 7 ประจำปี 2560 รายละเอียด


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำงวด 6 ประจำปี 2560 รายละเอียด


Forward
   Updateลมหนาวมาแล้ว หนาวนี้ “ต้องไปศึกษาธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า” ทั้ง 13 แห่ง

***โปรดตรวจสอบช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่และจำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ ก่อนเดินทางทุกสถานที่ 
----------------------------------------------
#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ เปิดตลอดทั้งปี ถ้ามีฝนหรือพายุเข้า จะต้องพิจารณาเป็นกรณี
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 100 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 0 4280 1955

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ เปิดตลอดทั้งปี ถ้ามีฝนหรือพายุเข้า จะต้องพิจารณาเป็นกรณี
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 120-160 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 08 4334 0043

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 40 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 06 2462 3862

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 1,500 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 05 550 8780

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ เปิดตลอดทั้งปี ถ้ามีฝนหรือพายุเข้า จะต้องพิจารณาเป็นกรณี
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 1,000 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 05 361 7218 , 06 1516 6249

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2560
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 100 คนต่อสัปดาห์
: ติดต่อสอบถามโทร 05 345 6623 , 08 1111 6203

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 100 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 081 950 3501

#เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ พฤศจิกายน ถึง มิถุนายน
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 200 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 081 983 6899

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง 
: ช่วงเวลาเปิดให้เข้าพื้นที่ เปิดตลอดทั้งปี
: จำนวนการรองรับนักศึกษาธรรมชาติ 15-20 คนต่อวัน
: ติดต่อสอบถามโทร 087 260 8816 ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

#เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

#เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

#เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

***ถ้ามีฝนหรือพายุเข้า จะต้องพิจารณาเป็นกรณีในทุกสถานที่

ที่มา : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

 


Updateอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏประกาศงดขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง(เขาคิชฌกูฏ) ชั่วคราว เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ หวั่นเป็นอันตรายผู้สัญจรไปมาเนื่องจากช่วงเวลานี้ยังมีฝนตกชุกในพื้นที่ ทำให้ถนนที่ใช้สัญจรขึ้นลงชำรุด ไม่สะดวกในการเดินทางและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ทางอุทยานฯ จึงไม่อนุญาตให้ประชาชนขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจจะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ สามารถเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและป่าอันอุดมสมบูรณ์ได้ บริเวณน้ำตกกระทิงและน้ำตกคลองไพบูลย์ ทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น. ซึ่งในอุทยานฯ จะมีกิจกรรมและการบริการที่รองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ บริการบ้านพัก กางเต็นท์พักแรม การดูนก เดินชมธรรมชาติ ถ่ายภาพ เล่นน้ำตก และเดินศึกษาธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

สำหรับกำหนดการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ ทางอุทยานฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 081 945 0049

 

 


ประกาศผลการประกวดภาพยนต์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก"


 

 

กรมอุทยานฯ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยมีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ กว่า 18 หน่วยงาน


อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติ เตรียมการประกาศฯ ที่มีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า


 

 

เหยี่ยวดำท้องขาว: Blyth's Hawk-Eagle Nisaetus albonlger

 "กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดรับฟังแสดงความคิดเห็น "ร่าง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ... ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 15 มิถุนายน 2560

 

 Forward


 

Update  รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 9/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 8/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 7/2560 (ปรับปรุง) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 6/2560 (แก้ไข) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 

รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 5/2560 (ปรับปรุง)วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่


รายงานการประชุมข้าราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม คลิกที่นี่

 

 

Forward


Update แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) รายละเอียด


กฎกระทรวงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

1.กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราช

บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐2.กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐3.กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐4.กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐5. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐6.กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพ.ศ. ๒๕๖๐7. กฎกระทรวงกําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
พ.ศ. ๒๕๖๐


ระเบียบกระทรวงการคลัง

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงใหม่

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียด


 

การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ  รายละเอียด


 


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด โดยวิธีทอดตลาด รายละเอียด


 

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทดตลาดพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว ดาวโหลดคลิกที่นี่


 

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เรื่อง ขายทดตลาดพัสดุชำรุดที่ใช้แล้ว ดาวโหลดคลิกที่นี่


 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557  
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


ลักษณะสำคัญองค์การ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2558
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


มาตรการประหยัดพลังงาน
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 

Forward


 

 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รายละเอียด


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 แบบ สขร.1 รายละเอียด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ส่วนอุทยานแห่งชาติ รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี  รายละเอียด


ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สวนรุกขชาติไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ จังหวัดอุทัยธานี  รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด(2) จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียด


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด(1) จังหวัดนครสวรรค์  รายละเอียด

 

Forward


Update "ขอเลื่อน !!! การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 60"

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศให้ทราบภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel หรือ http://dnp.job.thai.com หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้

 


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 22 สายงาน 574 อัตรา)

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.dnp.go.th/personnel/index.asp

http://www.dnp.go.th/…/สรร…/ทั่วไป%2021%20สายงาน/sanha61.htm

http://www.dnp.go.th/…/s…/สรรหาพรก.61/พิทักษ์ป่า/pitak61.htm


 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 รายละเอียด


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียด


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 รายละเอียด

 

Forward 

พิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (31st World Ranger's Day)30 มิถุนายน 2560โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์วีรยา ผู้พิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง | Wonder women [28 พ.ค. 60]สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12อุทยานแห่งชาติแม่วงก์อุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าวนอุทยานถ้ำเพชร – ถ้ำทองบ้านป่ากาแฟ
Forward


 

 

 

จดหมายข่าว ปีที่ 13 ฉบับที่ 85 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 81 ประจำเดือน กันยายน 2558

 

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ฉบับที่ 80 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558

จดหมายข่าว ปีที่ 11 ฉบับที่ 69 ประจำเดือน สิงหาคม 2557


 

รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2557


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประจำปี 2555


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านเห็ดรา


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านแมลง


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านพรรณพืช


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ประจำปี 2557


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ประจำปี 2555


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงด้านเห็ดรา


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสนามเพรียงด้านแมลง


รายงานความหลากหลายทางชีวภาพ-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงด้านพรรณพืช


 

รายงานผลการดำเนินการโครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

 

 

 

Forward


 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php/footer#sigFreeIda70b2cec39

 


บ้านป่ากาแฟ & Co-Working Space

 

View the embedded image gallery online at:
http://paro12.dnp.go.th/paro12/index.php/footer#sigFreeIdb49f4fec57

LineHorizonGif

 

Wednesday
Asia - Bangkok
November 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
334985
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดวันนี้
1080
1224
2304
324975
21043
24707
334985

Your IP: 192.168.60.1
2017-11-21 23:15
Visitors Counter