หน้าแรก


ยินดีต้อนรับสู่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

 

 

♦ วิสัยทัศน์ ♦

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2569

♦ พันธกิจ ♦

  1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  2. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ
  3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

♦ ประเด็นยุทธศาสตร์ ♦

  1. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน
  2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้าเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
  3. การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

♦ ค่านิยมองค์กร : PROTECT = คุ้มครองรักษา♦

P = Participation       ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

R = Relevance            งานตรงภารกิจ

O = Outcome              มุ่งเน้นผลลัพท์จากการดำเนินงานเป็นหลัก

T = Team                     ทำงานเป็นทีม

E = Efficiency             ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

C = Conservation       อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์  สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

T = Technology          นำวิทยาการมาใช้ในการปฎิบัติงาน

♦ หน่วยงานในสังกัด ♦

ใส่ความเห็น