หน้าแรก


ยินดีต้อนรับสู่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

 

 

♦ วิสัยทัศน์ ♦

บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความมั่นคงและสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพูนการศึกษาวิจัยให้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน

♦ พันธกิจ ♦

สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยวของประชาชน โดยระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

♦ วัตถุประสงค์ ♦

เพื่อใช้เป็นกรอบบรรทัดฐานและแนวทางสำหรับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

• การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงและสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

• การศึกษา สำรวจและวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและประชาชนทุกกลุ่มระดับ

• การท่องเที่ยวและนันทนาการของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

• การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

♦ ค่านิยมองค์กร : PROTECT = คุ้มครองรักษา♦

P = Participation       ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

R = Relevance            งานตรงภารกิจ

O = Outcome              มุ่งเน้นผลลัพท์จากการดำเนินงานเป็นหลัก

T = Team                     ทำงานเป็นทีม

E = Efficiency             ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

C = Conservation       อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์  สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

T = Technology          นำวิทยาการมาใช้ในการปฎิบัติงาน

♦ หน่วยงานในสังกัด ♦

ใส่ความเห็น